ALA:s arbete i e-boksfrågan

13 aug 2013 • 3 min

Maureen Sullivan, ordförande för American Library Association, är en dam som inte darrar på manschetten. Det stod klart när hon...

Maureen Sullivan, ordförande för American Library Association, är en dam som inte darrar på manschetten. Det stod klart när hon gästade Biblioteksdagarna i Örebro i maj och berättade om ALA:s resa i e-boksfrågan – en resa som nu äntligen resulterat i att de sex stora förlagshusen i New York på olika sätt ingår i pilotprojekt som ger biblioteken i New York tillgång till e-böcker.

Resan till ett slags samförstånd med de stora förlagen inleddes från ALA:s sida med flera insikter i bagaget. En av dem var att man på ett tidigt stadium insåg att man vare sig kunde kontrollera processen eller utfallet. Däremot kunde man arbeta för att skaffa sig inflytande över processen för att därmed söka få förståelse för bibliotekens roll i den. Det första steget till inflytande var att bygga relationer med de sex stora förlagshusen. Det låter ju enkelt men det var i själva verket mycket svårt på grund av förlagens rädsla och deras förutfattade meningar om bibliotek – något som i grunden bottnar i bristande förståelse för vad biblioteken gör och i vilken kontext de verkar.

Maureen Sullivans kronologiska berättelse om den här resan, som inte på något sätt är över, handlade om vikten av att som part vara påläst, vara uppdaterad ifråga om forskning och vara steget före i skisserandet av olika affärsmodeller men även öppen för att experimentera med olika modeller. Hennes berättelse handlade också om sammanträdesrum som till en början helt dominerades av spänd stämning och ovilja från motpartens sida samt om hur man kan, som i Sullivans fall, ha nytta av erfarenheterna från personaladministration och intresse för gruppdynamiska processer.

I dialog med motparten hade man hela tiden det egna mantrat för ögonen: Vi vill ha rättvis tillgång till ett rimligt pris. Det vill vi ha därför att bibliotekens uppdrag är att säkerställa att allmänheten har tillgång till information i vilka format de efterfrågar.

Inflytande skaffar man sig genom långsiktiga strategier och därvidlag är det viktigt att hela tiden ha bibliotekens kärnuppdrag för ögonen:

”Det är av största vikt att alla i biblioteksväsendet nationellt som globalt håller fast vid och gör allt som vi bara kan göra för att fullgöra det som är vårt uppdrag: att säkerställa att alla har tillgång till den information som är så avgörande för de beslut man fattar i livet”.

För ALA handlade det också om att söka förståelse för bibliotekens viktiga roll för läsningen och läsfrämjande verksamheter. Det är av största vikt, menar Maureen Sullivan, att vi inser att biblioteken har en nyckelroll i läsningens eko-system och att vi i vår profession är individer som agerar i enlighet med våra värderingar om Open Acces och intellektuell frihet – grundbultar i ett demokratiskt samhälle.

ALA:s arbete i e-boksfrågan har haft flera positiva sidoeffekter. De viktigaste är att fler förläggare och även författarna förstår hur och på vilket sätt biblioteken verkligen bidrar till att sprida information och nya medier till läsarna samt att den mediala uppmärksamheten har bidragit till en ökad förståelse hos en bredare allmänhet för vad biblioteken är och vad de gör.

Det Maureen Sullivan har att berätta om de olika stegen i den här processen liknar på många plan det som alla de inblandade parterna i läsningens eko-system i Sverige, genomgår. Jag rekommenderar alla som är intresserade och berörda av e-boksfrågan att ta tillfället i akt och höra hela Maureen Sullivans föreläsning på Vimeo som Svensk Biblioteksföreningen lagt upp.

BBL nr 5 bjuder på ett välmatat nummer med tillbakablickar (Biblioteksdagarna) men även frågor för framtiden (lärosätenas roll).

Ännu är det en stund kvar tills BBL:s dubbelnummer utkommer, närmare bestämt den 16 september, i god tid före Bok & Bibliotek.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min

Ledare

Används bibliotekens potential som läsfrämjare?

Det talas mycket om bibliotekens viktiga roll för att främja läsandet i Sverige. Men bibliotekspersonalen ges ingen eller väldigt lite tid för egen läsning. Och allra konstigast är att de inte ens pratar om det själva, skriver Biblioteksbladets chefredaktör Thord Eriksson.

19 sep 2022 • 2 min