Inga skrivningar om tillsyn

7 mar 2013 • < 1 min

I regeringens lagrådsremiss om en ny bibliotekslag föreslås en ny bibliotekslag träda i kraft den 1 januari 2014. Lagrådsremissen rymmer...

I regeringens lagrådsremiss om en ny bibliotekslag föreslås en ny bibliotekslag träda i kraft den 1 januari 2014. Lagrådsremissen rymmer flera förtydliganden och ändringar men fortfarande saknas skrivningar om tillsyn och uppföljning av lagen.En hastig genomgång ger vid handen att det som i promemorian i mångt och mycket kunde uppfattas som en ”folkbibliotekslag” nu är utformad mer till att omfatta hela det allmänna biblioteksväsendet. Till exempel har ändamålsparagrafen ändrats till att mer generellt vilja fånga idén med ett allmänt biblioteksväsende som att det bl a ska ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. I regeringens tidigare förslag menade man också att ”biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur” men ”främja läsning” kan knappast vara ett special- eller högskolebiblioteks främsta uppgift, vilket flera remissinstanser, däribland Svensk Biblioteksförening påpekat. Detta har nu ändrats i ändamålsparagrafen som nu slår fast att ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt”.

Vidare har man i lagrådsremissen tillsett att de prioriterade grupperna inte bara ska vara en angelägenhet för folk- och skolbiblioteken utan för alla bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet. Begreppet ”biblioteksservice” som fanns i regeringens tidigare förslag har genomgående ändrats till det mer relevanta ”biblioteksverksamhet” som bättre motsvarar de aktiviteter som biblioteken har och genomför.

På flera punkter har man gått flera remissinstanser, inte minst Svensk Biblioteksförening, till mötes.

En avgörande men ack så viktig sak saknas alltjämt: ingenting anges om vilken ansvarig myndighet som ska verka för att lagen följs och som har mandat att bedöma huruvida huvudman uppfyller, eller inte uppfyller lagens krav.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min