Inga skrivningar om tillsyn

7 mar 2013 • < 1 min

I regeringens lagrådsremiss om en ny bibliotekslag föreslås en ny bibliotekslag träda i kraft den 1 januari 2014. Lagrådsremissen rymmer...

I regeringens lagrådsremiss om en ny bibliotekslag föreslås en ny bibliotekslag träda i kraft den 1 januari 2014. Lagrådsremissen rymmer flera förtydliganden och ändringar men fortfarande saknas skrivningar om tillsyn och uppföljning av lagen.En hastig genomgång ger vid handen att det som i promemorian i mångt och mycket kunde uppfattas som en ”folkbibliotekslag” nu är utformad mer till att omfatta hela det allmänna biblioteksväsendet. Till exempel har ändamålsparagrafen ändrats till att mer generellt vilja fånga idén med ett allmänt biblioteksväsende som att det bl a ska ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. I regeringens tidigare förslag menade man också att ”biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur” men ”främja läsning” kan knappast vara ett special- eller högskolebiblioteks främsta uppgift, vilket flera remissinstanser, däribland Svensk Biblioteksförening påpekat. Detta har nu ändrats i ändamålsparagrafen som nu slår fast att ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt”.

Vidare har man i lagrådsremissen tillsett att de prioriterade grupperna inte bara ska vara en angelägenhet för folk- och skolbiblioteken utan för alla bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet. Begreppet ”biblioteksservice” som fanns i regeringens tidigare förslag har genomgående ändrats till det mer relevanta ”biblioteksverksamhet” som bättre motsvarar de aktiviteter som biblioteken har och genomför.

På flera punkter har man gått flera remissinstanser, inte minst Svensk Biblioteksförening, till mötes.

En avgörande men ack så viktig sak saknas alltjämt: ingenting anges om vilken ansvarig myndighet som ska verka för att lagen följs och som har mandat att bedöma huruvida huvudman uppfyller, eller inte uppfyller lagens krav.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Retoriken som tystar röster

Hur gör man när den som använder sig av hatretorik anklagar sina kritiker för samma sak? Och hur kombinerar man yttrandefriheten med kampen mot hatretorik?

29 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Om nationalismens påverkan på kulturen

Färre översättningar, mindre utländsk litteratur och stängning av Världskulturmuseet. Det är några, av många, farhågor som en sent insatt panel lyfte på Bokmässan, med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i valet.

23 sep 2022 • 3 min

Nyheter

Hur ska bibliotekspersonalen behållas?

Förändrade arbetsuppgifter kan vara en förklaring till att många som arbetar på bibliotek funderar på att byta yrke. Men det behövs också mer resurser och fler yrkesgrupper på biblioteken, konstaterades i ett samtal på Bokmässan.

22 sep 2022 • 2 min

Debatt

Slutreplik: Låt oss mötas och diskutera

Vi vill stötta, men stöttandet måste också få innehålla konstruktiv kritik. Det skriver Linnéa Jönsson och Eleonor Pavlov i sin slutreplik om Malmö stadsbiblioteks ”känsliga ämnen”-koncept.

21 sep 2022 • 4 min