Inga skrivningar om tillsyn

7 mar 2013 • < 1 min

I regeringens lagrådsremiss om en ny bibliotekslag föreslås en ny bibliotekslag träda i kraft den 1 januari 2014. Lagrådsremissen rymmer...

I regeringens lagrådsremiss om en ny bibliotekslag föreslås en ny bibliotekslag träda i kraft den 1 januari 2014. Lagrådsremissen rymmer flera förtydliganden och ändringar men fortfarande saknas skrivningar om tillsyn och uppföljning av lagen.En hastig genomgång ger vid handen att det som i promemorian i mångt och mycket kunde uppfattas som en ”folkbibliotekslag” nu är utformad mer till att omfatta hela det allmänna biblioteksväsendet. Till exempel har ändamålsparagrafen ändrats till att mer generellt vilja fånga idén med ett allmänt biblioteksväsende som att det bl a ska ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. I regeringens tidigare förslag menade man också att ”biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur” men ”främja läsning” kan knappast vara ett special- eller högskolebiblioteks främsta uppgift, vilket flera remissinstanser, däribland Svensk Biblioteksförening påpekat. Detta har nu ändrats i ändamålsparagrafen som nu slår fast att ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt”.

Vidare har man i lagrådsremissen tillsett att de prioriterade grupperna inte bara ska vara en angelägenhet för folk- och skolbiblioteken utan för alla bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet. Begreppet ”biblioteksservice” som fanns i regeringens tidigare förslag har genomgående ändrats till det mer relevanta ”biblioteksverksamhet” som bättre motsvarar de aktiviteter som biblioteken har och genomför.

På flera punkter har man gått flera remissinstanser, inte minst Svensk Biblioteksförening, till mötes.

En avgörande men ack så viktig sak saknas alltjämt: ingenting anges om vilken ansvarig myndighet som ska verka för att lagen följs och som har mandat att bedöma huruvida huvudman uppfyller, eller inte uppfyller lagens krav.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min