Inga skrivningar om tillsyn

7 mar 2013 • < 1 min

I regeringens lagrådsremiss om en ny bibliotekslag föreslås en ny bibliotekslag träda i kraft den 1 januari 2014. Lagrådsremissen rymmer...

I regeringens lagrådsremiss om en ny bibliotekslag föreslås en ny bibliotekslag träda i kraft den 1 januari 2014. Lagrådsremissen rymmer flera förtydliganden och ändringar men fortfarande saknas skrivningar om tillsyn och uppföljning av lagen.En hastig genomgång ger vid handen att det som i promemorian i mångt och mycket kunde uppfattas som en ”folkbibliotekslag” nu är utformad mer till att omfatta hela det allmänna biblioteksväsendet. Till exempel har ändamålsparagrafen ändrats till att mer generellt vilja fånga idén med ett allmänt biblioteksväsende som att det bl a ska ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning”. I regeringens tidigare förslag menade man också att ”biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur” men ”främja läsning” kan knappast vara ett special- eller högskolebiblioteks främsta uppgift, vilket flera remissinstanser, däribland Svensk Biblioteksförening påpekat. Detta har nu ändrats i ändamålsparagrafen som nu slår fast att ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt”.

Vidare har man i lagrådsremissen tillsett att de prioriterade grupperna inte bara ska vara en angelägenhet för folk- och skolbiblioteken utan för alla bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet. Begreppet ”biblioteksservice” som fanns i regeringens tidigare förslag har genomgående ändrats till det mer relevanta ”biblioteksverksamhet” som bättre motsvarar de aktiviteter som biblioteken har och genomför.

På flera punkter har man gått flera remissinstanser, inte minst Svensk Biblioteksförening, till mötes.

En avgörande men ack så viktig sak saknas alltjämt: ingenting anges om vilken ansvarig myndighet som ska verka för att lagen följs och som har mandat att bedöma huruvida huvudman uppfyller, eller inte uppfyller lagens krav.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min