Upphovsrätten - vad måste fixas?

9 feb 2017 • 2 min

I sommar eller tidigt i höst kommer EU-parlamentet att fatta beslut om en uppdaterad europeisk upphovsrättslagstiftning. Stockholms universitetsbiblioteks jurist Jonas Holm pekar ut fem områden där bibliotekens behov utmanar upphovsrättsreglerna.

Jonas Holm, jurist på Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet
Jonas Holm, jurist på Stockholms universitetsbibliotek. Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Text- och datautvinning (TDM)

De digitala datamängderna växer sig större (så kallad Big data) och behovet av att kunna genomsöka och ordna upphovsrättsligt skyddat material genom automatiserade script ökar. Att kurera sådan data kan bli en av viktig uppgift för biblio­teken framöver.

Rättsläge: Oklart. Storbritannien har gjort ett undantag i upphovsrättslagstiftningen för TDM. I USA går text- och datautvinning under ”fair use” vilket gjort att USA blivit ett centrum för den här typen av forskning. Även Israel och Singapore har lagar som medger TDM.

EU-kommissionen föreslår: Ett undantag i upphovsrätten för text- och datautvinning som gäller forskare i allmänhetens tjänst.

Dela digitala resurser (ersätta fjärrlån)

Biblioteken får inte dela med sig av sitt material i digital form, utan bara av fysiska medier. Det innebär att de får sämre möjligheter att hjälpas åt när allt fler medier köps in digitalt eller digitaliseras. Informationsinfrastruktur blir ojämn över landet. Enligt EU:s Infosoc-direktiv från 2001 får man tillgängliggöra digitalt material i särskilda läsapparater. Ett sådant exempel är KB:s digitala tidningsarkiv (s. 12–15).

Rättsläge: Det här kan man ändra på nationell nivå. Till exempel ge tillstånd att tillgängliggöra i bibliotekslokaler eller slutna nätverk med inlogg.

EU-kommissionen föreslår: Att elektroniskt material får delas i lokaler som tillhör en utbildningsanstalt eller via ett säkert elektroniskt nätverk. Det finns ingen särskild skrivning om bibliotekslokaler.

Anonyma och föräldralösa verk

När det gäller hur bibliotek får digitalisera och tillgängliggöra verk vars upphovsmän är okända eller verk som inte längre utges i tryck på den kommersiella marknaden är lagstiftningen otillräcklig.

Rättsläge: Det finns ingen enhetlig lagstiftning. Frågan om anonyma verk har lämats utanför den nya förslaget då de tidigare behandlats i ett eget direktiv. Istället har man fokuserat på verk som inte längre finns tillgängliga på den kommersiella marknaden.

EU-kommissionen föreslår: Att frågan löses med avtalslicenser. Men att det finns en så kallad opt out-möjlighet för enskilda rättighetsinnehavare.

Samarbete över gränser 

Biblioteken behöver kunna dela med sig av digitala verk också internationellt. Studie- och forskningsmiljöer är inte längre begränsade till platser eller länder – då måste studenter och forskare kunna arbeta tillsammasn med gemensam material. EU har uttalat sig för open science – att det ska vara en gemensam ­forskningsregion.

Rättsläge: Eftersom upphovsrätten är begränsad till ett lands gränser behövs gemensamma regler för hur verk ska kunna delas internationellt på internet. I dag saknas gemensamma regler i unionen.

EU-kommissionen föreslår: Att elektroniskt material får delas i lokaler som tillhör en utbildningsanstalt eller via ett säkert elektroniskt nätverk. Det finns ingen särskild skrivning om bibliotek.

E-bokslån

I dag förhandlas alla villkor specifikt för e-böcker. Men kan man inte låna ut e-böcker på samma villkor som andra böcker? Hittills finns varken en svensk eller en europeisk konsensus.

Rättsläge: En färsk dom i EU-domstolen slog efter en fråga från nederländska biblioteksföreningen fast att e-böcker kan jämställas med pappersböcker så länge man lånar ut dem under begränsad tid och till en låntagare åt gången. Det återstår att se vad domen från EU-domstolen kommer att få för betydelse i praktiken.

EU-kommissionen föreslår: E-böcker ingår inte i kommissionens förslag. De hänvisar till befintliga domslut.

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min