MTM tar över – CFLL avvecklas

18 mar 2014 • 2 min

Regeringen föreslår att Myndigheten för tillgängliga medier – från och med 1 januari 2015 – ansvarar för statens insatser för...

Regeringen föreslår att Myndigheten för tillgängliga medier – från och med 1 januari 2015 – ansvarar för statens insatser för lättläst samt att ett nationellt kunskapscenter för lättlästa och tillgängliga medier inrättas. Det framgår i propositionen Lättare att läsa, om lättläst litteratur, som regeringen lämnar till riksdagen idag.

I propositionen Lättare att läsa (prop. 2013/14:134) föreslår regeringen att statens stöd till Centrum för lättläst avvecklas och att Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) bör ta över det statliga ansvaret för lättläst litteratur och nyhetsförmedling.

.De medel som Centrum för lättläst nu får i statligt stöd kommer istället att avsättas till Myndigheten för tillgängliga medier. MTM kommer också att få ytterligare medel (från 2015) för att ge verksamheten med lättläst litteratur och nyhetsförmedling bättre förutsättningar.

Myndigheten för tillgängliga medier ska, vilket också var föreslaget i Lättlästutredningen (SOU 2013:58), utveckla ett nationellt kunskapscenter för tillgängliga medier. Den verksamhet som centret ska bedriva handlar om att sammanställa och sprida relevant forskning om lättläst och övriga tillgängliga medier och om deras målgrupper.

Regeringen delar inte Lättlästutredningens bedömning att uppdraget Lättläst i skolan ska upphöra – en invändning som flera remissinstanser, däribland Svensk biblioteksförening, har haft. I likhet med remissinstansernas synpunkter bedömer regeringen att skolan är en viktig kanal för att nå ut till lässvaga personer.

Inte heller delar man Lättlästutredningens förslag om prioriteringar av målgrupper utan att statens insatser för lättläst bör bestämmas utifrån behov. 

Regeringen ställer sig bara delvis bakom utredningens förslag om att MTM ska ansvara för den lättlästa litteraturen ”i den utsträckning behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella marknaden”. Också här har man invändningar mot verksamheten främst ska rikta sig till en primär målgrupp (och främst till vuxna). Även här anser man att behovsanalyser måste vara vägledande, inte avsmalnande prioriteringar och åldersgränser.

Inte heller den lättlästa nyhetstidningen 8 SIDOR bör, som utredningen föreslagit, fokuseras till en primär målgrupp eller som MTM föreslagit i sitt remissvar, på sikt ges ut endast i digital form och som taltidning. MTM bör stödja utgivning och distribution av den oberoende lättlästa nyhetstidningen 8 SIDOR men regeringen anser att formen för utgivningen tidningen, i likhet med den lättlästa litteraturen, ska göras utifrån behovsanalyser och betonar att det är angeläget att 8 SIDOR tillgängliggörs i tryckt format vid behov.

Produktionen av 8 SIDOR föreslår regeringen ska läggas på entreprenad, för att säkerställa tidningens oberoende från staten. Också här man lyssnat på remissinstanserna där flera pekade på det problematiska i att en statlig myndighet ger ut en nyhetstidning som ska vara publicistiskt oberoende. Å andra sidan framhåller regeringen vikten av att ett upphandlingsförfarande kring tidningens produktion inte får innebära att tidningens kvalitet blir lidande.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min