MTM tar över – CFLL avvecklas

18 mar 2014 • 2 min

Regeringen föreslår att Myndigheten för tillgängliga medier – från och med 1 januari 2015 – ansvarar för statens insatser för...

Regeringen föreslår att Myndigheten för tillgängliga medier – från och med 1 januari 2015 – ansvarar för statens insatser för lättläst samt att ett nationellt kunskapscenter för lättlästa och tillgängliga medier inrättas. Det framgår i propositionen Lättare att läsa, om lättläst litteratur, som regeringen lämnar till riksdagen idag.

I propositionen Lättare att läsa (prop. 2013/14:134) föreslår regeringen att statens stöd till Centrum för lättläst avvecklas och att Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) bör ta över det statliga ansvaret för lättläst litteratur och nyhetsförmedling.

.De medel som Centrum för lättläst nu får i statligt stöd kommer istället att avsättas till Myndigheten för tillgängliga medier. MTM kommer också att få ytterligare medel (från 2015) för att ge verksamheten med lättläst litteratur och nyhetsförmedling bättre förutsättningar.

Myndigheten för tillgängliga medier ska, vilket också var föreslaget i Lättlästutredningen (SOU 2013:58), utveckla ett nationellt kunskapscenter för tillgängliga medier. Den verksamhet som centret ska bedriva handlar om att sammanställa och sprida relevant forskning om lättläst och övriga tillgängliga medier och om deras målgrupper.

Regeringen delar inte Lättlästutredningens bedömning att uppdraget Lättläst i skolan ska upphöra – en invändning som flera remissinstanser, däribland Svensk biblioteksförening, har haft. I likhet med remissinstansernas synpunkter bedömer regeringen att skolan är en viktig kanal för att nå ut till lässvaga personer.

Inte heller delar man Lättlästutredningens förslag om prioriteringar av målgrupper utan att statens insatser för lättläst bör bestämmas utifrån behov. 

Regeringen ställer sig bara delvis bakom utredningens förslag om att MTM ska ansvara för den lättlästa litteraturen ”i den utsträckning behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella marknaden”. Också här har man invändningar mot verksamheten främst ska rikta sig till en primär målgrupp (och främst till vuxna). Även här anser man att behovsanalyser måste vara vägledande, inte avsmalnande prioriteringar och åldersgränser.

Inte heller den lättlästa nyhetstidningen 8 SIDOR bör, som utredningen föreslagit, fokuseras till en primär målgrupp eller som MTM föreslagit i sitt remissvar, på sikt ges ut endast i digital form och som taltidning. MTM bör stödja utgivning och distribution av den oberoende lättlästa nyhetstidningen 8 SIDOR men regeringen anser att formen för utgivningen tidningen, i likhet med den lättlästa litteraturen, ska göras utifrån behovsanalyser och betonar att det är angeläget att 8 SIDOR tillgängliggörs i tryckt format vid behov.

Produktionen av 8 SIDOR föreslår regeringen ska läggas på entreprenad, för att säkerställa tidningens oberoende från staten. Också här man lyssnat på remissinstanserna där flera pekade på det problematiska i att en statlig myndighet ger ut en nyhetstidning som ska vara publicistiskt oberoende. Å andra sidan framhåller regeringen vikten av att ett upphandlingsförfarande kring tidningens produktion inte får innebära att tidningens kvalitet blir lidande.

0 kommentarer

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min