IG för KB

23 jan 2012 • 2 min

Statskontorets myndighetsanalys av Kungl. biblioteket är kritisk till hur verksamheten styrs. Men en del av kritiken faller även på regeringen....

Foto: Jens Gustavsson

Statskontorets myndighetsanalys av Kungl. biblioteket är kritisk till hur verksamheten styrs. Men en del av kritiken faller även på regeringen. Statskontoret rekommenderar regeringen att precisera KB:s huvudsakliga uppdrag och även precisera de uppgifter som rör det utvidgade nationella uppdraget.

 KB:s samordnande roll måste avgränsas, exempelvis är uppgiften att följa upp landstingens och kommunernas biblioteksplaner oklar.

Samordning och utveckling i förhållande till folk- och länsbibliotek måste vara en underordnad uppgift i förhållande till digitalisering, e-plikt och elektronisk informationsförsörjning till högre utbildning och forskning.

KB:s roll som forskningsbibliotek måste klargöras, med fokus på universitetens och högskolornas behov.

Det är några av de synpunkter i den myndighetsanalys som Statskontoret nyligen presenterade och som, milt uttryckt, kan sammanfattas som att nationalbiblioteket har stora och många problem, både med nya och traditionella uppdrag.

Styrningen av verksamheten fungerar inte.

Resurserna tas inte tillvara på tillräckligt effektivt sätt och IT-miljön har allvarliga brister.

Problem som uppmärksammades i medarbetarenkäten kvarstår.

Statskontoret finner att KB saknar ”konkreta och uppföljningsbara mål”, långsiktig planering och budgetering för verksamheten. Man har ingen tydlig plan för digitalisering, som också hittills skett i för liten omfattning.

Ett i raden av kritiska påpekanden är att KB i praktiken fungerar som tre olika organisationer, biblioteksavdelningen, avdelningen för nationell samverkan och avdelningen för audiovisuella medier med risk för dubbelarbete och bristande intern samverkan.

Myndighetsanalysen avslutas med uppmaningar till regeringen, förutom tydligare direktiv och avgränsning av det nya utvidgade uppdraget anser man bland annat att instruktionen för förvärv av utländsk litteratur bör ses över.

Angående de senaste årens ekonomiska bekymmer understryker analysen att KB måste rätta sig efter givna ekonomiska ramar.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min

Essä

En kamp för herravälde och profit

Traditionell vetenskaplig publicering utmanas av idén om öppen tillgång. Gustaf Nelhans skriver om risker och svårigheter och om hur forskarsamhället måste förändras för att idealet ska bli verklighet.

3 apr 2024 • 7 min

Nyheter

Blev du lurad?

Färgkoordinerade böcker i Höganäs, litteratur för vänsterhänta i Järfälla och utlån av sol-el i Ljungby. Många bibliotek skämtade på första april.

2 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Lätt att få jobb för bibliotekarier

I takt med att AI används alltmer kommer bibliotekariernas kompetens att bli mer eftertraktad. Det spår Saco i sin senaste rapport och slår fast att det kommer att vara fortsatt lätt för bibliotekarier att hitta jobb.

27 mar 2024 • < 1 min