Lars Ilshammar till KB – intervju

26 jun 2013 • 3 min

KB är som bekant i tagen att omorganisera och nyrekrytera. De flesta rekryteringar har gjorts internt. Till en av de...

KB är som bekant i tagen att omorganisera och nyrekrytera. De flesta rekryteringar har gjorts internt. Till en av de externa rekryteringarna hör dock historikern och IT-debattören Lars Ilshammar, idag chef för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Han blir från och med i höst någon gång ny avdelningschef för de fysiska samlingarna på KB.

 Lars Ilshammar, född 1959, har arbetat som institutionschef på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek sedan 2005 – i september blir det åtta år under vilka verksamheten har gått igenom en hel del ansträngande förändringar: minskade resurser och en flytt från Norra Bantorget i Stockholm till Flemingsberg i Huddinge.

– Under de här åren har vår ekonomi minskat med 35 procent, vilket har inneburit att vi inte har kunnat återbesätta tjänster vid pensionsavgångar, vi har fått dra ned på öppettider och service. Dock har vi klarat basservicen, dvs de tre ben som Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek står på nämligen arkiv, bibliotek och forskning. Det är jag ändå nöjd med, säger Lars Ilshammar.

Efter en lång följd av år med en avtagande ekonomi med allt vad det innebär tycker Lars Ilshammar att det känns som om tiden är mogen att göra något annat.

– Jag har också varit med om den här resan från Norra Bantorget till Flemingsberg som flytten har inneburit och det känns som ett avslut i sig. Den utveckling som KB nu är inne i känns spännande och något som jag gärna vill vara med om – inte minst när alla de delar som nu har införlivats i KB också ska införlivas i organisationen kulturellt – när den gamla och den nya världen ska förenas, den analoga och den digitala i en organisation. Det är ett spännande skede att vara med om, tycker jag.

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, grundades 1902 och är en fristående stiftelse med den svenska staten, LO och Socialdemokraterna som huvudmän.

Hur ser du på att gå från en fristående stiftelse till en myndighet?
– Det ser jag inte som något stort problem. Jag tror inte man ska överdriva det där med fristående stiftelse, det låter kanske som om man kan ta ut svängarna väldigt mycket men så är det ju inte. På mitt nuvarande jobb följer vi informellt samma normer och regelverk som de statliga minnesinstitutionerna gör. Vi samarbetar väldigt nära med både KB och Riksarkivet – det känns inte som någon stor förändring på det sättet.

Avdelningen för de fysiska samlingarna ansvarar för att samla in och beskriva de fysiska pliktleveranserna och för samlingsuppbyggnad av fysiska dokument. Inom ramen för avdelningen ingår också ett bevarandeuppdrag och att ta emot donationer inom avdelningens ansvarsområde.

Också verksamheten vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek kretsar mycket kring fysiska samlingar, bevarande och tillgängliggörande. På KB blir det förstås i en större skala.
– Jag ser inte framför mig att jobbet på KB kommer att innebära en helt ny värld, då skulle jag kanske ha känt en större tvekan. Jag är i grunden historiker och har jobbat mycket med fysiskt källmaterial – både det som ligger nära i tiden och det som är av äldre datum. Jag känner mig väldigt hemma i den fysiska världen.

– På KB blir det förstås en väldigt tydlig uppdelning mellan analogt och digitalt – en sådan åtskillnad tror jag är nödvändig i nuet men jag är inte säker på att vi att vi kommer diskutera kulturarvet i sådana disparata kategorier om tjugofem år. Det är ett tidsbundet fenomen, och ganska typiskt för en brytningstid där vi ser något gammalt som står i förhållandet till något nytt, att se det analoga och det digitala som så skilda från varandra som vi gör idag. Som historiker är jag ganska säker på att det är ett fenomen som vi inte kommer att bära med oss in i framtiden, säger Lars Ilshammar.

Till de interna rekryteringarna på KB hör Christina Jönsson Adrial, tidigare chef för KB:s enhet Samordning och utveckling. Hon blir avdelningschef för Publik verksamhet som bl a ansvarar för den utåtriktade verksamheten och kontakten med myndighetens målgrupper samt nationell samordning och utveckling av biblioteksväsendet.

I omorganisationen, som väntas träda i kraft 2014, organiseras KB:s verksamhet i fem avdelningar (se även BBL nr 2/2013). Utöver ovan nämnda avdelningar är de övriga tre Avdelningen för digitala samlingar där Håkan Adenkrantz har rekryterats som avdelningschef, tidigare chef för KB:s avdelning Audiovisuella medier; Avdelningen för informationssystem där Maria Hedenström har rekryterats som avdelningschef, tidigare chef för KB:s enhet LIBRIS, samt Avdelningen för verksamhetsstöd där Åsa Edström är avdelningschef.

En extern rekrytering är också Peter Krantz, tidigare konsult som blir CIO – en helt ny funktion på KB. CIO är en engelskspråkig term, Chief Information Officer (se wikipedia för närmare info vad en sådan gör). På KB ska CIO:n ”ge stöd och vägledning i it-frågor till myndighetsledningen och hjälpa till att säkra hållbarheten i it-stödet både för myndigheten och användare.”

Läs mer om det nya, på ”sikt hållbara” KB på myndighetens hemsida

2 kommentarer

  1. När du söker i vår arkivkatalog varierar antalet träffar och utformningen beroende på om du befinner dig på plats hos oss eller ute på internet. Det har bland annat att göra med upphovsrätts- och personuppgiftslagstiftningen. Utvidgade sök- och beställningsmöjligheter har du endast på plats hos oss . Där får du även tillgång till ytterligare sökalternativ samt assistans av vår personal i forskarexpeditionen. De fysiska arkivhandlingarna måste alltid läsas på plats hos oss.

  2. När du söker i vår arkivkatalog varierar antalet träffar och utformningen beroende på om du befinner dig på plats hos oss eller ute på internet. Det har bland annat att göra med upphovsrätts- och personuppgiftslagstiftningen. Utvidgade sök- och beställningsmöjligheter har du endast på plats hos oss . Där får du även tillgång till ytterligare sökalternativ samt assistans av vår personal i forskarexpeditionen. De fysiska arkivhandlingarna måste alltid läsas på plats hos oss.

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min