Politiken fortsätter att förskräcka

19 aug 2022 • 3 min

Valet närmar sig och nästan var tredje bibliotekschef befarar det ska leda till politiska förändringar som går ut över deras verksamhet. "Det finns en allmän attitydförändring i samhället".

Om drygt tre veckor kan många kommuner stå med ett nytt politiskt styre. En enkätundersökning som Biblioteksbladet gjorde i våras visar att det finns en oro bland många bibliotekschefer för ett förändrat politiskt styre.

Majoriteten av de svarande är dock inte oroliga. Anledningarna skiftar. Flera bedömer att det finns en bred politisk samsyn kring bibliotekets verksamhet. ”Biblioteket prioriteras högt inom samtliga politiska partier”, konstaterar en bibliotekschef i östra Svealand.
Andra menar att de inte har anledning till oro eftersom en politiskt styrd organisation helt enkelt har att följa vad de valda politikerna beslutar. ”Kommuninvånarna bestämmer riktningen i demokratiska val. Det får vi rätta oss efter.”

I en kommun i Svealand finns ingen oro ”i nuläget”, men bibliotekschefen ser utvecklingen i Sölvesborg som ett avskräckande exempel. Samma uttryckliga fundering delas av chefen i en medelstor kommun i Götaland. ”Viss oro för ökad politisk styrning såsom skett i andra kommuner som Sölvesborg.”
Bland de som är oroliga pekar flera ut risken för just ökad politisk styrning. Några nämner specifikt Sverigedemokraternas eventuella inflytande. En använder epitetet ”nyssnazisterna”, som ibland används om SD i sociala medier. Personen bekräftar för Biblioteksbladet att det är partiet som åsyftas. Om de får makt tror hen att de ”kommer att politisera kulturen på ett sätt som står i direkt motsättning till vårt uppdrag”.

Värnamos kulturchef och tillförordnade bibliotekschef Lars Alkner ser inga direkta risker för politisk inblandning i bibliotekets verksamhet, trots att han svarat ja på frågan i enkäten.
– Vi har en självständig kulturförvaltning med en själv­ständig kulturnämnd. I nämnden upplever jag ett väldigt stöd från samtliga partier för biblioteksplanen och för vad som är politikens roll, säger han.
Samma sak gäller för kommunens inköp av konst. Där har man i Värnamo beslutat att minska politikernas möjlighet att ha alltför konkreta synpunkter genom att principen om armlängds avstånd är inskriven i policyn. Lars Alkners oro gäller i stället på generell nivå. Han ser en vilja till ökad detaljstyrning från flera politiska inriktningar.
– Man vill lägga sig i och styra utbudet inom konst, kultur och bibliotek. En sådan utveckling kan ske här också, ingen kommun är immun, men just nu ser jag inte de tendenserna i Värnamo.
Lars Alkner lyfter också att frågan om åsiktsmässig inblandning på kultur- och medieområdet är större än vad ett val kan resultera i.
– Det finns en allmän attitydförändring i samhället som även gäller till exempel utbudet i public service. Det är delvis samma debatt. Det är också lätt att man går och är lite blind för inriktningen så länge man själv tycker att den är god och reagerar först när man tycker att den blir farlig. Man kanske inte ser att inriktningen är politisk så länge man själv håller med om den. Därför behöver man se till att sådant som biblioteksplan och nämndmål håller även om det kommer ett styre som går emot vad man själv tycker, att man planerar för sämre tider.

Bollnäs kommun styrs av en bred koalition mellan Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet och det lokala Bollnäspartiet. Bibliotekschefen Peter Hirseland är en av dem som menar att valresultatet kan påverka bibliotekets verksamhet.
– Ja, självklart. Olika partier har olika kultursyn och är olika intresserade av kulturen, både som verksamhet och när det gäller vilken roll den ska ha i samhället. I vissa fall upp­fattar jag det som att partiernas uppfattning nästan står i motsättning till hur vi tolkar bibliotekslagen, och det kan leda till problem av olika slag.

Peter Hirseland vill inte peka ut några särskilda partier utan säger att alla har möjlighet att påverka.
– Det hänger ihop med samhällsutvecklingen. Men jag är mer orolig för vad olika majoriteter skulle kunna göra nationellt, det kan till exempel vara ganska avgörande vem som blir kulturminister.
Har kulturen blivit mer politiserad över tid?
– Ja det tycker jag, det är lite av ett ideologiskt slagfält ibland. Det handlar också om sanningsbegreppet. I en tid där det blir viktigare att vara källkritisk och förhålla sig till korrekt information, vilket är bibliotekets uppdrag i högsta grad, upplever jag att det pågår en kamp om tolkningen av sanningen. Samma fakta kan tolkas olika utifrån vilka politiska mål den som tolkar har, säger Peter Hirseland.

Enkät 29 procent oroliga för politiska förändringar

  • Är du orolig för vad politiska förändringar i din kommun ska innebära för ditt bibliotek? Så löd frågan till landets bibliotekschefer och i våras svarade 29 procent ja.
  • Några av kommentarerna:
  • "Dels den ekonomiska aspekten, dels demokrati- och yttrandefrihetsfrågor."
  • "På riksnivå: En stramare integrationspolitik och kulturpolitik riskerar att undergräva bibliotekens demokratiska roll."
  • "Jag är egentligen inte särskilt orolig över att det politiska styret ska ändras, men OM det skulle bli en ändring är det tydligt i nuvarande oppositions skuggbudget att kultur och bibliotek är mindre prioriterat."
  • "Att inte tillämpningen av en armlängds avstånd kommer att hållas."
  • "Det kan finnas vindar som begränsar det mångkulturella tillgängliga utbudet."
  • "Viss oro för ökad politisk styrning såsom skett i andra kommuner som Sölvesborg."
  • "Få politiker verkar ha förståelse för och kunna argumentera för bibliotekets viktiga roll i samhället."
  • "Med en borgerlig majoritet skulle våra resurser krympa och med ett större SD-inflytande skulle vår handlingsfrihet begränsas. Principen om armlängds avstånd skulle inte respekteras."

Fotnot: Arikeln publicerades i Biblioteksbladet nummer 2, Det politiska numret.

Text: Kolbjörn Guwallius

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min