Skolministern ställs till svars om skolbiblioteken

7 mar 2023 • 2 min

Den ojämna tillgången till skolbibliotekarie bland landets elever är bakgrunden till Ewa Pihl Krabbes fråga till skolminister Lotta Edholm. Ministern hänvisar till Tidöavtalet och lovar att regeringen ska återkomma i frågan om skolbibliotek.

”Avser statsrådet att vidta åtgärder för att säkra alla skolbarns tillgång till bemannade skolbibliotek i enlighet med förslaget i SOU 2021:3?”

Så löd den socialdemokratiska riksdagsledamoten Ewa Pihl Krabbes (S) skriftliga fråga till skolministern Lotta Edholm.

Regeringen avser att återkomma i frågan.

Sedan i höstas sitter hon i riksdagen, Ewa Pihl Krabbe. Tidigare har hon som är utbildad psykolog, arbetat närmare 40 år i skolans värld. Hon läste en undersökning gjord av Föreningen Bibliotekets vänner i Kristianstad. Undersökningen som syftade till att titta närmare på skolbibliotekens budget och bemanning, visade att en del skolor har bibliotekarie någon gång per termin, andra en halv dag per vecka och större skolor har bibliotekarie i större omfattning.

Budgeten var påtagligt ojämlik mellan de jämförda skolorna. Vanligt är 100–150 kronor per elev och år, med ett lägsta belopp på 34 kronor.

Den nya Kristianstadbaserade undersökningen och dess resultat, tillsammans med statistik från Kungliga biblioteket, gjorde att Ewa Pihl Krabbe bestämde sig för att ställa frågan till skolministern Lotta Edholm. I Sverige finns det i dag 881 enskilda skolbibliotek och inte ens hälften av landets elever har tillgång till ett bemannat bibliotek.

Ministerns svar gör att jag kan följa upp ärendet längre fram.

Ewa Pihl Krabbe (S)
I sitt svar på frågan om hon avser att vidta åtgärder för att säkra alla skolbarns tillgång till bemannade skolbibliotek i enlighet med förslaget i Gustav Fridolins skolbiblioteksutredning, skriver Lotta Edholm (L) bland annat så här: ”Skolbiblioteken spelar en viktig roll i att väcka läslusten och främja elevers läskunnighet, bildning och utbildning. En god läsförmåga är avgörande för att elever ska klara sina studier i alla skolans ämnen. Läsförståelse är också viktigt för att elever ska ha möjlighet att delta i det demokratiska samtalet i samhället. Skolbiblioteken bidrar också till att främja elevernas medie- och informationskunnighet och öka elevers förmåga att söka, analysera och kritiskt värdera information”.

Lotta Edholm konstaterar också att den förra regeringen inte beslutade någon proposition om skolbibliotek och att utredningens förslag därför fortsatt bereds inom Regeringskansliet.

”I Tidöavtalet framgår att det ska genomföras författningsändringar alternativt myndighetsuppdrag om föreskrifter för mer likvärdig kvalitet på skolans verksamhet bland annat avseende tillgången till skolbibliotek. Regeringen avser därmed att återkomma i frågan”.

– Ministerns svar gör att jag kan följa upp ärendet längre fram, kanske med en interpellation. Det är så viktigt att det finns utbildade människor, både i förskolan och i skolan, som kan se till att barnen får tillgång till bra litteratur och litteratur som de är intresserade av, säger Ewa Pihl Krabbe.

Hon understryker vikten av att en eventuell satsning på skolbiblioteken inte blir ett nollsummespel där pengarna tas från någon annan del av skolan.

– Det får inte vara så ojämlikt i skolorna som det är i dag, påpekar Ewa Pihl Krabbe.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min