IFLAs etiska riktlinjer

16 aug 2012 • 3 min

Under 2011 och 2012 har en arbetsgrupp inom IFLAs FAIFE-kommitté berett ett utkast till en etisk vägledning för bibliotekarier och...

De etiska riktlinjerna presenteras på IFLA. Foto: S Engström

Under 2011 och 2012 har en arbetsgrupp inom IFLAs FAIFE-kommitté berett ett utkast till en etisk vägledning för bibliotekarier och informationsspecialister (IFLA Code of Ethics för Librarians and other Information Workers). IFLAs medlemmar men även andra har bidragit med synpunkter. Till grund för arbetet har arbetsgruppen samlat in närmare fyrtio etiska vägledningar från bibliotekarier världen över och lagom till IFLAs årliga kongress i Helsingfors i augusti kunde så en slutlig version presenteras.

Den etiska vägledningen är tänkt att fungera som ett stöd och en inspiration, en uppmuntran till professionell reflektion. Den kan också vara till hjälp när man ska utvärdera eller revidera riktlinjer nationellt. Det betonas att den inte på något sätt är bindande eller att den ska ersätta redan befintliga etiska riktlinjer.

Varför behövs en etisk vägledning? Ja, från FAIFEs sida menar man att bibliotekarier världen över i sin vardag så gott som dagligen ställs inför situationer som kräver ett etiskt förhållningssätt.

Riktlinjerna finns på IFLA/FAIFEs hemsida och föreligger i en kort och i en längre version. En ännu kortare och översatt version av de sex punkterna följer här:

 

1. Tillgång till information

Kärnan i uppdraget är att säkerställa allas tillgång till information – för personlig utveckling, utbildning, kulturella upplevelser, delaktighet i och förbättringar av demokratin. För detta ändamål ska alla former av censur bekämpas, tillhandahållandet av tjänster och samlingar utan kostnad för användaren, stödjas och största möjliga tillgänglighet ges till såväl fysiska som digitala tjänster.

 

2. Ansvar mot individer och samhälle

För att främja integration och bekämpa diskriminering får ingen nekas tillgång till information och alla har lika rätt till den oavsett ålder, medborgarskap, politisk uppfattning, fysisk eller mental förmåga, könsidentitet, utbildning, inkomst, om man är invandrare och/eller söker asyl, civilstånd, ursprung, ras, språk religion eller sexuell läggning. För att förbättra tillgången för alla ska bibliotekarier och informationsspecialister stödja människor i deras informationssökning, bistå dem i att utveckla sin läsförmåga och informationskompetens samt uppmuntra dem till etiska avvägningar i användningen av information (med särskild uppmärksamhet på ungdomar).

 

3. Integritet, sekretess och insyn

Man ska respektera människors privatliv och skydda personuppgifter. Samtidigt ska man stödja största möjliga öppenhet när det gäller information om offentliga institutioner, privata företag och alla andra institutioner vars verksamhet påverkar enskilda människors liv och samhället som helhet.

 

4. Open Access och immaterialrätt

Det ligger i bibliotekariernas intresse att ge användarna bästa möjliga tillgång till information och idéer i alla medier och format, men samtidigt respektera författare, förläggare och andra skapare av upphovsrättsligt skyddade verk. Man måste alltså försöka se till att både användarnas och skaparnas rättigheter respekteras. Bibliotekarier främjar principerna om öppen tillgång, öppen källkod och öppna licenser.

 

5. Neutralitet, personlig integritet och professionalitet

Bibliotekarier och andra informationsspecialister är förbundna att vara neutrala och inta en opartisk hållning när det gäller insamling, åtkomst och drift. Man bekämpar korruption och försöker undvika att personliga övertygelser ställer sig i vägen för yrkesutövningen.

 

6. Förhållandet kollega och arbetsgivare/arbetstagare

Bibliotekarier och andra informationsspecialister behandlar varandra rättvist och med respekt. Därför motsätter man sig diskriminering i alla anställningsförhållanden på grund av ålder, medborgarskap, politisk uppfattning, fysisk eller mental förmåga, kön, civilstånd, ursprung, ras, religion eller sexuell läggning. Man stöder lika lön för lika arbete mellan män och kvinnor, man delar med sig av sin yrkeserfarenhet och bidrar till det arbete som görs i den egna branschorganisationen.

 

Fakta FAIFE

FAIFE (Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression). Har sedan 1998 sitt kontor i Köpenhamn. Stödjer och försvarar mänskliga rättigheter och yttrandefrihet enligt definitionen i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 19.

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min