Bibliotekslagen: synpunkter

26 jun 2012 • 2 min

Inför remissrundan av Kulturdepartementets promemoria om en ny bibliotekslag har Svensk Biblioteksförenings styrelse samlat sig kring några förberedande synpunkter på...

Inför remissrundan av Kulturdepartementets promemoria om en ny bibliotekslag har Svensk Biblioteksförenings styrelse samlat sig kring några förberedande synpunkter på förslaget för att stimulera till debatt och dialog.Bland annat anser man att användarperspektivet och teknikneutraliteten behöver betonas starkare än vad som är fallet i förslaget. När det gäller en tydligare och bredare användaransats anger man bl a UNESCO:s folkbiblioteksmanifest som inspirationskälla.

Synpunkterna kring en tydligare teknikneutralitet handlar om att säkerställa avgiftsfriheten för inte bara litteratur (oavsett publiceringsform) utan all media som biblioteken tillhandahåller såsom t ex bok&band för lästräning, dvs en bok OCH ett AV-media: ”Här skulle vi gärna vilja se en anpassning till UNESCO:s folkbiblioteksmanifest så att avgiftsfriheten utvidgas till att allmänheten avgiftsfritt får låna media under en viss tid oavsett format. Det skulle  öka användarperspektivet och sätta användarens behov av olika media i olika format i centrum och inte enbart peka ut litteratur.”

Vidare pekar man på att vissa lagtekniska otydligheter behöver redas ut på ett sätt där det tydligt framgår vad som reglerar det allmänna biblioteksväsendet i stort och vad som rör olika bibliotekstyper specifikt. I förslagets 1 § som anger vilka bibliotek som ingår i det allmänna biblioteksväsendet saknas t ex bibliotekstyper som myndighetsbibliotek, universitetsbibliotek, forskningsbibliotek, anstaltsbibliotek och depåbibliotek.

Det ter sig vidare orimligt att ett myndighetsbibliotek, eller för den delen ett högskolebiblioteks, främsta uppgift ska vara att främja läsning vilket den vagt utformade ändamålsparagrafen (2 §) kan antyda:

2 § Biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur. De ska också främja information, upplysning, utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksservice ska finnas tillgänglig för alla.

I sina förberedande synpunkter menar också Svensk Biblioteksförening att lagen ska vara tydlig i vilken myndighet som har tillsyns- och uppföljningsansvar.

Svensk Biblioteksförening kommer den 3 september att besluta sitt yttrande över lagförslaget. Senast den 15 september ska remissvaren ha inkommit till kulturdepartementet.

I sin helhet kan de förberedande synpunkterna läsas här

 

1 kommentarer

  1. Hej! Tycker det är skrämmande tyst om lagförslaget . Har försökt att få igång en debatt men känns som att ropa i öknen, men det gör det ju ofta när det gäller biblioteksdebatt!
    Har kommenterat alla paragraferna i bisbloggen och vill gärna framföra dessa kommentarer även till BBL och SB, så gå till bisbloggen och sök på bibliotekslag så kommer alla inläggen upp!
    Hoppas fler hänger på med åsikter, förslaget är ju bedrövligt!

    Ingrid Atlestam

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min