Bibliotekslagen: synpunkter

26 jun 2012 • 2 min

Inför remissrundan av Kulturdepartementets promemoria om en ny bibliotekslag har Svensk Biblioteksförenings styrelse samlat sig kring några förberedande synpunkter på...

Inför remissrundan av Kulturdepartementets promemoria om en ny bibliotekslag har Svensk Biblioteksförenings styrelse samlat sig kring några förberedande synpunkter på förslaget för att stimulera till debatt och dialog.Bland annat anser man att användarperspektivet och teknikneutraliteten behöver betonas starkare än vad som är fallet i förslaget. När det gäller en tydligare och bredare användaransats anger man bl a UNESCO:s folkbiblioteksmanifest som inspirationskälla.

Synpunkterna kring en tydligare teknikneutralitet handlar om att säkerställa avgiftsfriheten för inte bara litteratur (oavsett publiceringsform) utan all media som biblioteken tillhandahåller såsom t ex bok&band för lästräning, dvs en bok OCH ett AV-media: ”Här skulle vi gärna vilja se en anpassning till UNESCO:s folkbiblioteksmanifest så att avgiftsfriheten utvidgas till att allmänheten avgiftsfritt får låna media under en viss tid oavsett format. Det skulle  öka användarperspektivet och sätta användarens behov av olika media i olika format i centrum och inte enbart peka ut litteratur.”

Vidare pekar man på att vissa lagtekniska otydligheter behöver redas ut på ett sätt där det tydligt framgår vad som reglerar det allmänna biblioteksväsendet i stort och vad som rör olika bibliotekstyper specifikt. I förslagets 1 § som anger vilka bibliotek som ingår i det allmänna biblioteksväsendet saknas t ex bibliotekstyper som myndighetsbibliotek, universitetsbibliotek, forskningsbibliotek, anstaltsbibliotek och depåbibliotek.

Det ter sig vidare orimligt att ett myndighetsbibliotek, eller för den delen ett högskolebiblioteks, främsta uppgift ska vara att främja läsning vilket den vagt utformade ändamålsparagrafen (2 §) kan antyda:

2 § Biblioteken ska främja läsning och tillgång till litteratur. De ska också främja information, upplysning, utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksservice ska finnas tillgänglig för alla.

I sina förberedande synpunkter menar också Svensk Biblioteksförening att lagen ska vara tydlig i vilken myndighet som har tillsyns- och uppföljningsansvar.

Svensk Biblioteksförening kommer den 3 september att besluta sitt yttrande över lagförslaget. Senast den 15 september ska remissvaren ha inkommit till kulturdepartementet.

I sin helhet kan de förberedande synpunkterna läsas här

 

1 kommentarer

  1. Hej! Tycker det är skrämmande tyst om lagförslaget . Har försökt att få igång en debatt men känns som att ropa i öknen, men det gör det ju ofta när det gäller biblioteksdebatt!
    Har kommenterat alla paragraferna i bisbloggen och vill gärna framföra dessa kommentarer även till BBL och SB, så gå till bisbloggen och sök på bibliotekslag så kommer alla inläggen upp!
    Hoppas fler hänger på med åsikter, förslaget är ju bedrövligt!

    Ingrid Atlestam

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min