MTM:s remissvar på Lättlästutredningen

11 dec 2013 • < 1 min

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har nu lämnat sitt remissvar på Lättlästutredningen. Inte oväntat välkomnar man betänkandets förslag om att...

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har nu lämnat sitt remissvar på Lättlästutredningen. Inte oväntat välkomnar man betänkandets förslag om att inordna Centrum för lättläst i MTM.

I sitt yttrande skriver MTM att en sammanslagning av Centrum för lättläst i MTM ”ger en påtagligt ökad samhällsnytta när de gemensamma resurserna används optimalt.” Tillsammans, menar MTM, kan man erbjuda allt bättre tjänster och produkter som stöd för ett demokratiskt och jämlikt samhälle där alla kan delta på sina egna villkor.

 Myndigheten för tillgängliga medier föreslår i sitt yttrande på betänkandet (SOU 2013:58) att:

 * MTM ska utveckla ett kunskapscenter och ett brukarråd för hela området tillgängliga medier där lättläst ingår som en viktig del.

 * Nyhetstidningen ”8 sidor” ska finnas kvar och dessutom utvecklas till att även bli en kostnadsfri tillgänglig e-tidning och taltidning.

 * Förlagets utgivning koncentreras till lättläst litteratur där behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella marknaden. Utgivningen framställs dessutom som kostnadsfria e-böcker, talböcker och i förekommande fall som punktskriftsböcker.

 Man avstyrker betänkandets förslag om begräsningar eller uppdelningar i primära och sekundära målgrupper. Inte heller anser man att en åldersgräns på 18 år är relevant. Man avstyrker vidare betänkandets förslag angående Lättläst i skolan och föreslår att det särskilda uppdraget att främja och öka utbudet av lättlästa nyheter och böcker för skolbruk ska fortsätta.

Läs yttrandet i sin helhet här

Svensk Biblioteksförening avser att före jul lämna ett yttrande på Lättlästutredningen.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min