"Nej till försvagning av regionbiblioteken"

26 maj 2016 • 2 min

Elva bibliotekschefer i nordvästra Skåne larmar om en kraftig minskning av den regionala biblioteksverksamheten i Kultur Skåne. Skrivelse till Kultur...

Elva bibliotekschefer i nordvästra Skåne larmar om en kraftig minskning av den regionala biblioteksverksamheten i Kultur Skåne.

Skrivelse till Kultur Skåne

Vi vill med denna skrivelse uppmärksamma på biblioteksfrågornas minskade utrymme i Kultur Skånes verksamhet.

Uppdragets förändrade karaktär, från det gamla länsbiblioteket till dagens regionbibliotek, är tydlig. Det har även stöd i den nya bibliotekslagens skrivning med fokusförflyttning från kompletterande medieförsörjningen till främjande av samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. Vi i Bibliotek Familjen Helsingborg välkomnar den utvecklingen och ambitionen att Kultur Skåne istället arbetar på ett mer konsultativt och utvecklande sätt där bibliotekens roll sätts in i ett större sammanhang.

Samtidigt kan vi se en fara med att det i personalsammansättningen skett en minskning av antalet personer som arbetar med biblioteksfrågor och som har utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap och/eller erfarenheter från biblioteksvärlden. Under de senaste åren har personalstyrkan inom biblioteksområdet kraftigt minskats. Vi vill poängtera att den personal som finns kvar gör ett utmärkt arbete utifrån de minskade resurser man förfogar över.

Biblioteken står inför stora utmaningar och vägval som kräver god kunskap inom området. Biblioteken bidrar allt mer till samhällsnyttan. Den digitala utvecklingen, rätten till fortsatt fri informationstillgång, vikten av öppna och fritt tillgängliga mötesplatser som befrämjar integration och motverkar polarisering är alla frågor som är i fokus i samtidsdiskussionen. Dessa frågor behöver få ta plats på den regionala agendan. På kommunal nivå verkar folkbiblioteken idag alltmer i dialog med sin omgivning och de lokala förutsättningarna ger bibliotek olika profiler utöver de uppgifter bibliotekslagen slår fast. För att säkra likvärdighet för alla invånare oavsett boendekommun samt säkra att alla bibliotek följer med i den stora omvandling som krävs är det av vikt att regionen har en biblioteksverksamhet som ligger i linje med dessa behov.

Denna förändring, att biblioteksverksamheten är mer samverkande och mindre isolerad och att vi verkar ömsom som motor och ömsom som en mindre kugge, kräver i själva verket en djupare förståelse av och kompetens kring biblioteksfrågor än i Kultur Skånes tidigare mer operativt inriktade verksamhet. Regionen måste finnas med som en stark länk mellan den nationella bibliotekspolitiken, de lokala folkbiblioteken och de delregionala samarbetena.

Ett på många sätt riktigt vägval, där vissa region/länsbibliotek i landet står kvar i en mer traditionell tolkning av uppdraget, förutsätter att kompetensen finns i organisationen. Som påpekas i Barbro Thomas nyligen publicerade rapport för Svensk biblioteksförening, har den regionala biblioteksverksamheten nedmonterats i riket i stort, och den bilden är tydlig även för Skåne. Färre personer har en direkt koppling till biblioteksverksamhet samtidigt som handläggning av bidrag tar alltmer utrymme.

För att Kultur Skåne fullt ut ska ta rollen som främjare av samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för biblioteken behövs en förstärkning av personalresurser och kompetens på biblioteksområdet, och inte den försvagning vi sett de senaste åren.

Med vänliga hälsningar,

Catarina Månsson, Kultur- och bibliotekschef Bjuv
Kent-Åke Rayner, Bibliotekschef Båstad
Catharina Isberg, Bibliotekschef Helsingborg
Terese Blandford, Bibliotekschef Höganäs
Charlotte Almqvist, Bibliotekschef Klippan
Susann Ek, Bibliotekschef Landskrona
Annica Sankilampi, biblioteks- och kulturchef Perstorp
Elisabet Viktorsson, Kulturchef Svalöv
Eva Zäther Löfgren, Kultur- och fritidschef Åstorp
Jonas Bolding, Bibliotekschef Ängelholm
Sara Olsson, Bibliotekssamordnare Örkelljunga

1 kommentarer

  1. Ja det är mycket oroväckande. Jag vill också lyfta hur viktigt det är med sjukhusbibliotekens viktiga roll som också finns på regional nivå.

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min