"Nej till försvagning av regionbiblioteken"

26 maj 2016 • 2 min

Elva bibliotekschefer i nordvästra Skåne larmar om en kraftig minskning av den regionala biblioteksverksamheten i Kultur Skåne. Skrivelse till Kultur...

Elva bibliotekschefer i nordvästra Skåne larmar om en kraftig minskning av den regionala biblioteksverksamheten i Kultur Skåne.

Skrivelse till Kultur Skåne

Vi vill med denna skrivelse uppmärksamma på biblioteksfrågornas minskade utrymme i Kultur Skånes verksamhet.

Uppdragets förändrade karaktär, från det gamla länsbiblioteket till dagens regionbibliotek, är tydlig. Det har även stöd i den nya bibliotekslagens skrivning med fokusförflyttning från kompletterande medieförsörjningen till främjande av samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. Vi i Bibliotek Familjen Helsingborg välkomnar den utvecklingen och ambitionen att Kultur Skåne istället arbetar på ett mer konsultativt och utvecklande sätt där bibliotekens roll sätts in i ett större sammanhang.

Samtidigt kan vi se en fara med att det i personalsammansättningen skett en minskning av antalet personer som arbetar med biblioteksfrågor och som har utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap och/eller erfarenheter från biblioteksvärlden. Under de senaste åren har personalstyrkan inom biblioteksområdet kraftigt minskats. Vi vill poängtera att den personal som finns kvar gör ett utmärkt arbete utifrån de minskade resurser man förfogar över.

Biblioteken står inför stora utmaningar och vägval som kräver god kunskap inom området. Biblioteken bidrar allt mer till samhällsnyttan. Den digitala utvecklingen, rätten till fortsatt fri informationstillgång, vikten av öppna och fritt tillgängliga mötesplatser som befrämjar integration och motverkar polarisering är alla frågor som är i fokus i samtidsdiskussionen. Dessa frågor behöver få ta plats på den regionala agendan. På kommunal nivå verkar folkbiblioteken idag alltmer i dialog med sin omgivning och de lokala förutsättningarna ger bibliotek olika profiler utöver de uppgifter bibliotekslagen slår fast. För att säkra likvärdighet för alla invånare oavsett boendekommun samt säkra att alla bibliotek följer med i den stora omvandling som krävs är det av vikt att regionen har en biblioteksverksamhet som ligger i linje med dessa behov.

Denna förändring, att biblioteksverksamheten är mer samverkande och mindre isolerad och att vi verkar ömsom som motor och ömsom som en mindre kugge, kräver i själva verket en djupare förståelse av och kompetens kring biblioteksfrågor än i Kultur Skånes tidigare mer operativt inriktade verksamhet. Regionen måste finnas med som en stark länk mellan den nationella bibliotekspolitiken, de lokala folkbiblioteken och de delregionala samarbetena.

Ett på många sätt riktigt vägval, där vissa region/länsbibliotek i landet står kvar i en mer traditionell tolkning av uppdraget, förutsätter att kompetensen finns i organisationen. Som påpekas i Barbro Thomas nyligen publicerade rapport för Svensk biblioteksförening, har den regionala biblioteksverksamheten nedmonterats i riket i stort, och den bilden är tydlig även för Skåne. Färre personer har en direkt koppling till biblioteksverksamhet samtidigt som handläggning av bidrag tar alltmer utrymme.

För att Kultur Skåne fullt ut ska ta rollen som främjare av samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för biblioteken behövs en förstärkning av personalresurser och kompetens på biblioteksområdet, och inte den försvagning vi sett de senaste åren.

Med vänliga hälsningar,

Catarina Månsson, Kultur- och bibliotekschef Bjuv
Kent-Åke Rayner, Bibliotekschef Båstad
Catharina Isberg, Bibliotekschef Helsingborg
Terese Blandford, Bibliotekschef Höganäs
Charlotte Almqvist, Bibliotekschef Klippan
Susann Ek, Bibliotekschef Landskrona
Annica Sankilampi, biblioteks- och kulturchef Perstorp
Elisabet Viktorsson, Kulturchef Svalöv
Eva Zäther Löfgren, Kultur- och fritidschef Åstorp
Jonas Bolding, Bibliotekschef Ängelholm
Sara Olsson, Bibliotekssamordnare Örkelljunga

1 kommentarer

  1. Ja det är mycket oroväckande. Jag vill också lyfta hur viktigt det är med sjukhusbibliotekens viktiga roll som också finns på regional nivå.

Senaste nytt

Ledare

Omfamna, bemästra och använd AI

Bilderna i nya numret av Biblioteksbladet är AI-genererade. Skulle tidningen även kunna skrivas av en chatbot? "Svaret är nej, men jag ändrar mig kanske om någon lyckas instruera en AI att skriva texter som berör på samma sätt som Annika Nordenskiölds bilder", skriver Thord Eriksson.

30 nov 2023 • 2 min

Digitalisering

Gammal data hotas av utrotning

Med språk hämtat från naturvetenskapens larm om utsatta djurarter listar Digital Preservation Coalition hotade ”digitala arter”. Några är på väg att försvinna, andra är redan så gott som borta – och följderna är förödande, varnar organisationen.

28 nov 2023 • 3 min