"Nej till försvagning av regionbiblioteken"

26 maj 2016 • 2 min

Elva bibliotekschefer i nordvästra Skåne larmar om en kraftig minskning av den regionala biblioteksverksamheten i Kultur Skåne. Skrivelse till Kultur...

Elva bibliotekschefer i nordvästra Skåne larmar om en kraftig minskning av den regionala biblioteksverksamheten i Kultur Skåne.

Skrivelse till Kultur Skåne

Vi vill med denna skrivelse uppmärksamma på biblioteksfrågornas minskade utrymme i Kultur Skånes verksamhet.

Uppdragets förändrade karaktär, från det gamla länsbiblioteket till dagens regionbibliotek, är tydlig. Det har även stöd i den nya bibliotekslagens skrivning med fokusförflyttning från kompletterande medieförsörjningen till främjande av samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet. Vi i Bibliotek Familjen Helsingborg välkomnar den utvecklingen och ambitionen att Kultur Skåne istället arbetar på ett mer konsultativt och utvecklande sätt där bibliotekens roll sätts in i ett större sammanhang.

Samtidigt kan vi se en fara med att det i personalsammansättningen skett en minskning av antalet personer som arbetar med biblioteksfrågor och som har utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap och/eller erfarenheter från biblioteksvärlden. Under de senaste åren har personalstyrkan inom biblioteksområdet kraftigt minskats. Vi vill poängtera att den personal som finns kvar gör ett utmärkt arbete utifrån de minskade resurser man förfogar över.

Biblioteken står inför stora utmaningar och vägval som kräver god kunskap inom området. Biblioteken bidrar allt mer till samhällsnyttan. Den digitala utvecklingen, rätten till fortsatt fri informationstillgång, vikten av öppna och fritt tillgängliga mötesplatser som befrämjar integration och motverkar polarisering är alla frågor som är i fokus i samtidsdiskussionen. Dessa frågor behöver få ta plats på den regionala agendan. På kommunal nivå verkar folkbiblioteken idag alltmer i dialog med sin omgivning och de lokala förutsättningarna ger bibliotek olika profiler utöver de uppgifter bibliotekslagen slår fast. För att säkra likvärdighet för alla invånare oavsett boendekommun samt säkra att alla bibliotek följer med i den stora omvandling som krävs är det av vikt att regionen har en biblioteksverksamhet som ligger i linje med dessa behov.

Denna förändring, att biblioteksverksamheten är mer samverkande och mindre isolerad och att vi verkar ömsom som motor och ömsom som en mindre kugge, kräver i själva verket en djupare förståelse av och kompetens kring biblioteksfrågor än i Kultur Skånes tidigare mer operativt inriktade verksamhet. Regionen måste finnas med som en stark länk mellan den nationella bibliotekspolitiken, de lokala folkbiblioteken och de delregionala samarbetena.

Ett på många sätt riktigt vägval, där vissa region/länsbibliotek i landet står kvar i en mer traditionell tolkning av uppdraget, förutsätter att kompetensen finns i organisationen. Som påpekas i Barbro Thomas nyligen publicerade rapport för Svensk biblioteksförening, har den regionala biblioteksverksamheten nedmonterats i riket i stort, och den bilden är tydlig även för Skåne. Färre personer har en direkt koppling till biblioteksverksamhet samtidigt som handläggning av bidrag tar alltmer utrymme.

För att Kultur Skåne fullt ut ska ta rollen som främjare av samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för biblioteken behövs en förstärkning av personalresurser och kompetens på biblioteksområdet, och inte den försvagning vi sett de senaste åren.

Med vänliga hälsningar,

Catarina Månsson, Kultur- och bibliotekschef Bjuv
Kent-Åke Rayner, Bibliotekschef Båstad
Catharina Isberg, Bibliotekschef Helsingborg
Terese Blandford, Bibliotekschef Höganäs
Charlotte Almqvist, Bibliotekschef Klippan
Susann Ek, Bibliotekschef Landskrona
Annica Sankilampi, biblioteks- och kulturchef Perstorp
Elisabet Viktorsson, Kulturchef Svalöv
Eva Zäther Löfgren, Kultur- och fritidschef Åstorp
Jonas Bolding, Bibliotekschef Ängelholm
Sara Olsson, Bibliotekssamordnare Örkelljunga

1 kommentarer

  1. Ja det är mycket oroväckande. Jag vill också lyfta hur viktigt det är med sjukhusbibliotekens viktiga roll som också finns på regional nivå.

Senaste nytt

Reportage

Sommarläsning till hängmattan

Sommarregn, sol och bad och förhoppningsvis en välförtjänt ledighet med tid för läsning. Mellan böckerna kanske också lite läsning om bibliotek. Missade du något under våren? Här finns chansen att ta igen.

5 jul 2024 • 4 min

Nyheter

Almedalen 2024: Brotten mot kulturarvet

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och riksantikvarie Susanne Thedéen samtalade om hur samhället kan bli bättre på att förhindra brott mot kulturarvet – och komma åt dem som begår brotten. Dessutom berättar åklagare Eva Wintzell om jakten på boktjuvarna i ett inslag.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Vetenskap för miljarder

En för de flesta okänd, men hittills säker, investering är den i vetenskapliga tidskrifter som omsätter miljarder varje år. Det medför stora kostnader för bibliotek och forskare. Panelen med Pamela Schultz Nybacka, Pelle Snickars och Wilhelm Widmark debatterade. Se hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Bibliotekens betydelse i kris

När biblioteken utnämns som en samhällsviktig verksamhet i tider av kris och i värst fall krig, hur går det då med självständigheten? Linda Wagenius resonerade om den frågan tillsammans med Helene Öberg och Lisa Mobrand. Hör hela samtalet här.

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Ett förlorat kulturarv

Få poddar och youtube-kanaler samlas in och sparas för framtiden. Hur ska minnet av 2020-talet räddas? Hör hela samtalet med Karin Grönvall, Pelle Snickars, Ewa Pihl Krabbe (S) och Marie-Louise Hänel Sandström (M).

4 jul 2024 • < 1 min

Nyheter

Almedalen 2024: Försvaret av det fria ordet

Silvia Ernhagen, Jesper Bengtsson och Brit Stakston diskuterade hur vi ska se till att inte få ett samhälle där böcker förbjuds på biblioteken. "Vi har en bekymrande förkärlek för att importera allt som kommer från USA."

4 jul 2024 • < 1 min

Essä

Juridisk tvångströja kräver kreativa omvägar

Tidigare har det krävts lagbrott för att rädda kulturarv som annars gått förlorat. Kanske går det att dra nytta av dessa exempel när en digitalt uppdaterad pliktexemplarslag ska implementeras, skriver Pelle Snickars, professor i digitala kulturer.

1 jul 2024 • 7 min