Tre bibliotekschefer om åtstramade budgetar

5 mar 2019 • 3 min

Efter valet har flera kommuner stramat åt sin biblioteksbudget. Vi pratade med tre bibliotekschefer om deras utmaningar.

Solveig Hagström, Daniel Forsman och Johan Gärskog. Foto: Privat, Martin Skoog och privat.

 

Hammarö, Värmland:

Skolbiblioteken var tidigare bemannade några timmar varje vecka. Men det tas bort.

I värmländska hammarö kommun har kulturenhetens budget minskat med 20 procent – 1,5 miljoner kronor – jämfört med 2018. Det slår hårt mot kommunens enda folkbibliotek vars budget krympt med åtta procent, totalt 375 000 kronor.

– Det är allmänt stora nedskärningar i kommunens budget, men jag tycker att en oproportionerligt stor del av besparingarna hamnar på kulturen. Det är en knepig situation, säger Solveig Hagström, kulturchef i kommunen.

Åtstramningen innebär att bibliotekets mediebudget krymper med cirka 30 procent.

– Budgeten för inköp, omkostnader och fortbildningar dras ner. Jag tycker att det är bättre att göra så än att säga upp folk. Minskar vi personaltätheten tappar vi grundförutsättningarna för att hålla en god kvalitet.

Även vikariebudgeten minskas vilket gör att biblio­teket måste hålla stängt på lördagar samt ha minskat öppethållande en kväll i veckan.

Kommunens sju skolbibliotek, som ingår i kulturbudgeten, drabbas också. Skolbibliotekens budget har minskat med 45 procent. Vart och ett av skolbiblioteken var tidigare bemannade några timmar varje vecka. Det tas bort. Eleverna får i stället komma till folkbiblioteket där en skolbibliotekarie ska finnas.

– Vi hade kommit långt i uppbyggnaden av skolbiblioteken. Hela den utvecklingen har nu stannat av.

Vid senaste valet fick kommunen nytt styre och gick från S-V-C-majoritet till M-C-L-KD-MP-styre.

– Att dra ner på kulturen inverkar på känslan av att Hammarö är en kreativ kommun. Det har hittills kommit protester och insändare från allmänheten, och jag tror det blir mer när folk inser vad det här innebär, säger Solveig Hagström.

Stockholm, Södermanland:

Vi tittar bland annat på hur många enheter och medarbetare vi har.

Den nya grönblå budgeten i Stockholm innebär en rejäl åtstramning på kulturförvaltningen. Anslagen minskar med drygt 25 miljoner kronor. 15,5 miljoner av dessa är generella effektiviseringar och 9,5 miljoner är satsningar som tas bort. Eftersom prisuppräkningar inte kompenseras i budgeten räknar man med en total minskning på cirka 45 miljoner kronor.

För biblioteken handlar det om 710 000 kronor.

– Med de kostnadsuppräkningar och ökade kapitalkostnader vi har ser det utmanande ut framöver, säger stadsbibliotekarien i Stockholm, Daniel Forsman.

Samtidigt görs en satsning med öronmärkta medel på biblioteken i ytterstaden. Åtta miljoner kronor ska läggas på ökad trygghet och utökade öppettider.

Besparingen på kulturförvaltningen genomförs i tre steg. Anställda erbjuds anmäla intresse för avtalspension eller avgångsvederlag. En översyn av förvaltningens lokaler, säkerhet och kommunikation görs i syfte att centralisera och effektivisera. Daniel Forsman har även fått i uppdrag att se över sin organisation.

– Vi tittar bland annat på hur många enheter och medarbetare vi har, arbetssätt och vilka befattningar som finns. Men det är för tidigt att säga vad det blir för förändringar, jag ska rapportera till kulturdirektören i mars.

Att något av de omkring 40 stadsdelsbiblio­teken läggs ner är inte troligt, anser Daniel Forsman. Öppettiderna lär inte heller förändras, de är prioriterade i budgeten. Men det kan bli aktuellt med fler meröppna bibliotek.

– Vi gör allt vi kan för att allmänheten inte ska påverkas. Internt behöver vi prioritera vad vi gör med vår arbetstid och se över våra arbetssätt, säger Daniel Forsman.

Jönköping, Småland:

Det håller inte att ta till osthyveln varje år.

I jönköpings kommun krymper årets kulturbudget med 2,1 miljoner kronor. För biblioteket blir det en budgetminskning med cirka 2,5 procent, totalt 1,3 miljoner kronor.

Avdelningschefen för kultur och bibliotek, Johan Gärskog, påpekar att situationen var ansträngd redan innan besparingskravet.

– Vi har redan budgethål att täcka, bland annat saknas tio tjänster jämfört med likvärdiga kommuner, säger han.

Stadsbibliotekets öppettider minskar med åtta timmar. Biblioteken i Taberg och Norrahammar – 2 av 13 enhetsbibliotek – får också minskat öppethållande. Norrahammar går från 15 till 6 timmars öppet i veckan.

– Vi har pratat om att hålla sommarstängt på alla närbibliotek. Eventuellt kan vi rädda viss öppettid på biblioteken i de socioekonomiskt utsatta områdena, säger Johan Gärskog.

De har valt att inte dra ner på mediebudgeten, men kommer att ta bort digitala tjänster som streamingtjänsten Cineasterna.

Även personalstyrkan minskas då tjänster hålls vakanta. Samtidigt ska nya arbetsmiljöåtgärder genomföras, som att anlita bevakningsföretag eftersom medarbetarna upplever en ökad otrygghet.

Efter valet gick kommunen från alliansstyre till S-C-L-MP-styre. Johan Gärskog begär nu att en utvecklingsgrupp tillsätts som tar fram en långsiktig politisk inriktning för bibliotekssystemet.

– Biblioteken, med sitt demokratiska uppdrag, har aldrig haft så stor betydelse som nu. Vi är garanten för allas tillgång till ett allsidigt medieutbud, det fria ordet, litteraturens ställning samt garanterar tillgång till en kvalitativ och allsidig information. Därför sätter jag ner foten, det håller inte att ta till osthyveln varje år, säger Johan Gärskog.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min