Tre bibliotekschefer om åtstramade budgetar

5 mar 2019 • 3 min

Efter valet har flera kommuner stramat åt sin biblioteksbudget. Vi pratade med tre bibliotekschefer om deras utmaningar.

Solveig Hagström, Daniel Forsman och Johan Gärskog. Foto: Privat, Martin Skoog och privat.

 

Hammarö, Värmland:

Skolbiblioteken var tidigare bemannade några timmar varje vecka. Men det tas bort.

I värmländska hammarö kommun har kulturenhetens budget minskat med 20 procent – 1,5 miljoner kronor – jämfört med 2018. Det slår hårt mot kommunens enda folkbibliotek vars budget krympt med åtta procent, totalt 375 000 kronor.

– Det är allmänt stora nedskärningar i kommunens budget, men jag tycker att en oproportionerligt stor del av besparingarna hamnar på kulturen. Det är en knepig situation, säger Solveig Hagström, kulturchef i kommunen.

Åtstramningen innebär att bibliotekets mediebudget krymper med cirka 30 procent.

– Budgeten för inköp, omkostnader och fortbildningar dras ner. Jag tycker att det är bättre att göra så än att säga upp folk. Minskar vi personaltätheten tappar vi grundförutsättningarna för att hålla en god kvalitet.

Även vikariebudgeten minskas vilket gör att biblio­teket måste hålla stängt på lördagar samt ha minskat öppethållande en kväll i veckan.

Kommunens sju skolbibliotek, som ingår i kulturbudgeten, drabbas också. Skolbibliotekens budget har minskat med 45 procent. Vart och ett av skolbiblioteken var tidigare bemannade några timmar varje vecka. Det tas bort. Eleverna får i stället komma till folkbiblioteket där en skolbibliotekarie ska finnas.

– Vi hade kommit långt i uppbyggnaden av skolbiblioteken. Hela den utvecklingen har nu stannat av.

Vid senaste valet fick kommunen nytt styre och gick från S-V-C-majoritet till M-C-L-KD-MP-styre.

– Att dra ner på kulturen inverkar på känslan av att Hammarö är en kreativ kommun. Det har hittills kommit protester och insändare från allmänheten, och jag tror det blir mer när folk inser vad det här innebär, säger Solveig Hagström.

Stockholm, Södermanland:

Vi tittar bland annat på hur många enheter och medarbetare vi har.

Den nya grönblå budgeten i Stockholm innebär en rejäl åtstramning på kulturförvaltningen. Anslagen minskar med drygt 25 miljoner kronor. 15,5 miljoner av dessa är generella effektiviseringar och 9,5 miljoner är satsningar som tas bort. Eftersom prisuppräkningar inte kompenseras i budgeten räknar man med en total minskning på cirka 45 miljoner kronor.

För biblioteken handlar det om 710 000 kronor.

– Med de kostnadsuppräkningar och ökade kapitalkostnader vi har ser det utmanande ut framöver, säger stadsbibliotekarien i Stockholm, Daniel Forsman.

Samtidigt görs en satsning med öronmärkta medel på biblioteken i ytterstaden. Åtta miljoner kronor ska läggas på ökad trygghet och utökade öppettider.

Besparingen på kulturförvaltningen genomförs i tre steg. Anställda erbjuds anmäla intresse för avtalspension eller avgångsvederlag. En översyn av förvaltningens lokaler, säkerhet och kommunikation görs i syfte att centralisera och effektivisera. Daniel Forsman har även fått i uppdrag att se över sin organisation.

– Vi tittar bland annat på hur många enheter och medarbetare vi har, arbetssätt och vilka befattningar som finns. Men det är för tidigt att säga vad det blir för förändringar, jag ska rapportera till kulturdirektören i mars.

Att något av de omkring 40 stadsdelsbiblio­teken läggs ner är inte troligt, anser Daniel Forsman. Öppettiderna lär inte heller förändras, de är prioriterade i budgeten. Men det kan bli aktuellt med fler meröppna bibliotek.

– Vi gör allt vi kan för att allmänheten inte ska påverkas. Internt behöver vi prioritera vad vi gör med vår arbetstid och se över våra arbetssätt, säger Daniel Forsman.

Jönköping, Småland:

Det håller inte att ta till osthyveln varje år.

I jönköpings kommun krymper årets kulturbudget med 2,1 miljoner kronor. För biblioteket blir det en budgetminskning med cirka 2,5 procent, totalt 1,3 miljoner kronor.

Avdelningschefen för kultur och bibliotek, Johan Gärskog, påpekar att situationen var ansträngd redan innan besparingskravet.

– Vi har redan budgethål att täcka, bland annat saknas tio tjänster jämfört med likvärdiga kommuner, säger han.

Stadsbibliotekets öppettider minskar med åtta timmar. Biblioteken i Taberg och Norrahammar – 2 av 13 enhetsbibliotek – får också minskat öppethållande. Norrahammar går från 15 till 6 timmars öppet i veckan.

– Vi har pratat om att hålla sommarstängt på alla närbibliotek. Eventuellt kan vi rädda viss öppettid på biblioteken i de socioekonomiskt utsatta områdena, säger Johan Gärskog.

De har valt att inte dra ner på mediebudgeten, men kommer att ta bort digitala tjänster som streamingtjänsten Cineasterna.

Även personalstyrkan minskas då tjänster hålls vakanta. Samtidigt ska nya arbetsmiljöåtgärder genomföras, som att anlita bevakningsföretag eftersom medarbetarna upplever en ökad otrygghet.

Efter valet gick kommunen från alliansstyre till S-C-L-MP-styre. Johan Gärskog begär nu att en utvecklingsgrupp tillsätts som tar fram en långsiktig politisk inriktning för bibliotekssystemet.

– Biblioteken, med sitt demokratiska uppdrag, har aldrig haft så stor betydelse som nu. Vi är garanten för allas tillgång till ett allsidigt medieutbud, det fria ordet, litteraturens ställning samt garanterar tillgång till en kvalitativ och allsidig information. Därför sätter jag ner foten, det håller inte att ta till osthyveln varje år, säger Johan Gärskog.

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min