Tre lånecentraler föreslås bli en

1 feb 2012 • 2 min

Nu finns utredningen som ska ligga till grund för KBs ambition att ge Informations- och lånecentralerna ett ”tydligare uppdrag”. Bibliotekskonsulten...

Nu finns utredningen som ska ligga till grund för KBs ambition att ge Informations- och lånecentralerna ett ”tydligare uppdrag”. Bibliotekskonsulten  Jan Holmquist presenterar flera konkreta förslag i utredningen ”Centraler i ett nytt bibliotekslandskap” och dessa berör främst lånecentralerna.

Sedan KB blev huvudman för dessa verksamheter har det från myndighetens sida talats om att ge Informations- och lånecentralerna, Internationella biblioteket och Sveriges Depåbibliotek ”ett tydligare uppdrag”.  Som ett led i ambitionen om ett tydligare uppdrag för verksamheterna i fråga gjorde den fristående konsulten Jan Holmquist i höstas på uppdrag av KB en översyn i syfte att ta fram ett underlag och förslag på hur myndigheten kan arbeta vidare med frågan.  Jan Holmquist presenterar flera konkreta förslag i utredningen ”Centraler i ett nytt bibliotekslandskap” bland annat följande :

• Av tre lånecentraler blir en i Umeå med särskilt ansvar för fjärrlån till utlandet. Funktionen lånecentral samordnas med Sveriges Depåbibliotek i Umeå och enhetens namn blir Sveriges lånecentral. Nyordningen föreslås träda i kraft 1 januari 2013.

• Lånecentralerna i Malmö och Stockholm avvecklas. Värdbiblioteken dvs Malmö stadsbibliotek och Regionbibliotek Stockholm får under en treårsperiod ersättning för avvecklingen och den kompetens som finns tas tillvara genom att de får ansvar för olika prioriterade projekt. Härvidlag nämner utredaren ett antal förslag på arbetsuppgifter för Malmö och Stockholm såsom katalogisering i LIBRIS, omvärldsbevakning, utveckling av webbtjänster för folk- och gymnasiebibliotek, utbildning i katalogisering, fjärrlåne- och mediehantering samt referensarbete, Digidel m m.

 • ILS webbtjänster som t ex Biblioteksbloggen och Bibblan svarar inordnas i en öppen webbresurs för folk- och gymnasiebibliotek. KB tar ansvar och lånecentralernas värdbibliotek bidrar med uppdatering och utveckling.

 • Som en konsekvens av de förslag som presenteras i utredningen föreslås också att kravet på lånecentral tas bort ur bibliotekslagen i den pågående översynen av densamma. Utredaren skriver: ”Organisationen för den kompletterade medieförsörjningen bör inte vara lagreglerad. Motiv är att fjärrlånekedjan inte längre tillämpas.”

 För Internationella biblioteket och Sveriges Depåbibliotek föreslås inga större förändringar utöver profilering (IB) och uppdatering (SD) och KB föreslås ta en ”tydlig ledarroll för enheterna”.

Läs mer BBL nr 1

 

1 kommentarer

  1. Det var en lite olycklig användning av ILS-loggan. Nu ser det ut som om vi, ILS, till fullo står bakom utredarens förslag, vilket vi inte gör.

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min