Tre lånecentraler föreslås bli en

1 feb 2012 • 2 min

Nu finns utredningen som ska ligga till grund för KBs ambition att ge Informations- och lånecentralerna ett ”tydligare uppdrag”. Bibliotekskonsulten...

Nu finns utredningen som ska ligga till grund för KBs ambition att ge Informations- och lånecentralerna ett ”tydligare uppdrag”. Bibliotekskonsulten  Jan Holmquist presenterar flera konkreta förslag i utredningen ”Centraler i ett nytt bibliotekslandskap” och dessa berör främst lånecentralerna.

Sedan KB blev huvudman för dessa verksamheter har det från myndighetens sida talats om att ge Informations- och lånecentralerna, Internationella biblioteket och Sveriges Depåbibliotek ”ett tydligare uppdrag”.  Som ett led i ambitionen om ett tydligare uppdrag för verksamheterna i fråga gjorde den fristående konsulten Jan Holmquist i höstas på uppdrag av KB en översyn i syfte att ta fram ett underlag och förslag på hur myndigheten kan arbeta vidare med frågan.  Jan Holmquist presenterar flera konkreta förslag i utredningen ”Centraler i ett nytt bibliotekslandskap” bland annat följande :

• Av tre lånecentraler blir en i Umeå med särskilt ansvar för fjärrlån till utlandet. Funktionen lånecentral samordnas med Sveriges Depåbibliotek i Umeå och enhetens namn blir Sveriges lånecentral. Nyordningen föreslås träda i kraft 1 januari 2013.

• Lånecentralerna i Malmö och Stockholm avvecklas. Värdbiblioteken dvs Malmö stadsbibliotek och Regionbibliotek Stockholm får under en treårsperiod ersättning för avvecklingen och den kompetens som finns tas tillvara genom att de får ansvar för olika prioriterade projekt. Härvidlag nämner utredaren ett antal förslag på arbetsuppgifter för Malmö och Stockholm såsom katalogisering i LIBRIS, omvärldsbevakning, utveckling av webbtjänster för folk- och gymnasiebibliotek, utbildning i katalogisering, fjärrlåne- och mediehantering samt referensarbete, Digidel m m.

 • ILS webbtjänster som t ex Biblioteksbloggen och Bibblan svarar inordnas i en öppen webbresurs för folk- och gymnasiebibliotek. KB tar ansvar och lånecentralernas värdbibliotek bidrar med uppdatering och utveckling.

 • Som en konsekvens av de förslag som presenteras i utredningen föreslås också att kravet på lånecentral tas bort ur bibliotekslagen i den pågående översynen av densamma. Utredaren skriver: ”Organisationen för den kompletterade medieförsörjningen bör inte vara lagreglerad. Motiv är att fjärrlånekedjan inte längre tillämpas.”

 För Internationella biblioteket och Sveriges Depåbibliotek föreslås inga större förändringar utöver profilering (IB) och uppdatering (SD) och KB föreslås ta en ”tydlig ledarroll för enheterna”.

Läs mer BBL nr 1

 

1 kommentarer

  1. Det var en lite olycklig användning av ILS-loggan. Nu ser det ut som om vi, ILS, till fullo står bakom utredarens förslag, vilket vi inte gör.

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min