Lättare läsning med danska redskap

3 okt 2018 • 3 min

Hur mycket kan personalen om dyslexi? Med material för sociala medier och hemsidor, verktyg för biblioteksrummet, rollspel och medvetandeträning för personalen håller de danska folkbiblioteken nu på att bli mer dyslexivänliga. Projektledarna berättar om vägen dit.

Brugerinterviews
Konsulenten Jesper Sehested är ordblind och har varit en del av projektgruppen, här tittar han på ljudböckernas layout på Gladsaxes huvudbibliotek. Foto: Marie Engberg Eiriksson.

I Danmark finns en tendens att allt färre folkbibliotek har speciell personal som uteslutande tar hand om personer med särskilda behov. På flera platser har kunskapen om detta område därför försvunnit eller är på väg att försvinna när personal byter arbeten eller går i pension. Det har inte tidigare funnits ett gemensamt nationellt kunnande på området, till exempel en gemensam utbildning, nationella riktlinjer eller annat.

”Gör det lättare” är ett projekt som bygger på en IFLA-rapport från 2014: ”Guidelines for Library Services to People with Dyslexia.”

Efter att i två år ha verkat för rapportens slutsatser och spridning men funnit att mycket få danska bibliotek genomfört förändringar utifrån råden i den, bestämde sig biblioteken i Gladsaxe kommun utanför Köpenhamn och centralbiblioteket i Vejle kommun på Jylland för att ansöka om medel för att göra biblioteken i tio danska kommuner mer dyslexivänliga.

Tillsammans med den danska dyslexiföreningen och Nota – Danmarks nationalbibliotek för blinda och ordblinda – och en rad andra samarbetspartners tog vi fram ett kommunikationspaket som testades på tio danska folkbibliotek.

Paketet utgår dels från IFLA-rapporten, dels från en enkätundersökning bland bibliotekspersonal och intervjuer med cirka trettio vuxna ordblinda personer på de tio biblioteken.

Kasper Østergaard Grønkjær. Foto: Privat.
Kasper Østergaard Grønkjær. Foto: Privat.

Paketet innehåller material för biblioteksservice riktad till personer med dyslexi och material som kan användas i sociala medier och på hemsidor; verktyg för bibliotekspersonal och instruktioner för hur biblioteken kan göras mer dyslexivänliga; ett övningstillfälle för hela personalen på vart och ett av de tio biblioteken, med rollspel, användarsituationer och medvetandeträning; och ett webbinarium om olika nationella och lokala utbud och tjänster.

Utvärderingar visar att personal och användare har varit mycket nöjda med utfallet av projektet. Det mest anmärkningsvärda är att alla tio biblioteken ska tänka in ordblinda i den övergripande diskussionen om nya tjänster och förändringar av lokaler och verksamhet, till exempel när nya skyltar och marknadsföringsmaterial ska tas fram och arrangemang planeras. I detta har projektet överträffat de ursprungliga förväntningarna.

Projektet har hösten 2018 utvidgats till att omfatta 25 procent av de danska biblioteken och en rad bibliotek står på kö för att delta.

Att samarbeta är en förutsättning för en god utveckling, kompetenslyft i personalen, bättre utbud för invånarna och i detta projekt för att invånare med särskilda behov tillfredsställande ska kunna ta del av biblioteksutbudet.

Marie Engberg Eiriksson. Foto: Privat.
Marie Engberg Eiriksson. Foto: Privat.

Det är av särskild vikt att samarbeta på så smala områden som detta. Målgruppen är cirka tio procent av den danska befolkningen. Smala områden har en tendens att nedprioriteras, men just därför är nationell samverkan nödvändig, så att metoder och kunnande upprätthålls och utvecklas både i stora och små bibliotekssystem. Fri och lika tillgång till bibliotek är inte endast en avsiktsförklaring, utan en förpliktelse.

En av poängerna med ”Gör det lättare” är att kunnandet på området ska gå från att vara specialkunskap hos några få medarbetare till att bli en utbredd kunskap om området för alla som arbetar med förmedling i organisationen. Därför rekommenderas att alla i organisationen deltar aktivt i kompetensutvecklingen.

En annan rekommendation för att genomförandet ska bli framgångsrikt är att biblioteksledningarna ger medarbetarna tid till kompetensutveckling och eftersträvar att de inkluderas i processen.

En tredje rekommendation är att föra en dialog med invånarna för att på så sätt lära känna behoven. Man kan med fördel blanda in invånarna när det gäller uppställning och placering av material i biblioteket.

Biblioteken i Gladsaxe och Vejle är stolta över att så många av landets bibliotek vill samarbeta för att ordblinda och personer med lässvårigheter ska få bättre tillgång till biblioteken. Samverkan är ju vägen framåt!

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min