Lättare läsning med danska redskap

3 okt 2018 • 3 min

Hur mycket kan personalen om dyslexi? Med material för sociala medier och hemsidor, verktyg för biblioteksrummet, rollspel och medvetandeträning för personalen håller de danska folkbiblioteken nu på att bli mer dyslexivänliga. Projektledarna berättar om vägen dit.

Brugerinterviews
Konsulenten Jesper Sehested är ordblind och har varit en del av projektgruppen, här tittar han på ljudböckernas layout på Gladsaxes huvudbibliotek. Foto: Marie Engberg Eiriksson.

I Danmark finns en tendens att allt färre folkbibliotek har speciell personal som uteslutande tar hand om personer med särskilda behov. På flera platser har kunskapen om detta område därför försvunnit eller är på väg att försvinna när personal byter arbeten eller går i pension. Det har inte tidigare funnits ett gemensamt nationellt kunnande på området, till exempel en gemensam utbildning, nationella riktlinjer eller annat.

”Gör det lättare” är ett projekt som bygger på en IFLA-rapport från 2014: ”Guidelines for Library Services to People with Dyslexia.”

Efter att i två år ha verkat för rapportens slutsatser och spridning men funnit att mycket få danska bibliotek genomfört förändringar utifrån råden i den, bestämde sig biblioteken i Gladsaxe kommun utanför Köpenhamn och centralbiblioteket i Vejle kommun på Jylland för att ansöka om medel för att göra biblioteken i tio danska kommuner mer dyslexivänliga.

Tillsammans med den danska dyslexiföreningen och Nota – Danmarks nationalbibliotek för blinda och ordblinda – och en rad andra samarbetspartners tog vi fram ett kommunikationspaket som testades på tio danska folkbibliotek.

Paketet utgår dels från IFLA-rapporten, dels från en enkätundersökning bland bibliotekspersonal och intervjuer med cirka trettio vuxna ordblinda personer på de tio biblioteken.

Kasper Østergaard Grønkjær. Foto: Privat.
Kasper Østergaard Grønkjær. Foto: Privat.

Paketet innehåller material för biblioteksservice riktad till personer med dyslexi och material som kan användas i sociala medier och på hemsidor; verktyg för bibliotekspersonal och instruktioner för hur biblioteken kan göras mer dyslexivänliga; ett övningstillfälle för hela personalen på vart och ett av de tio biblioteken, med rollspel, användarsituationer och medvetandeträning; och ett webbinarium om olika nationella och lokala utbud och tjänster.

Utvärderingar visar att personal och användare har varit mycket nöjda med utfallet av projektet. Det mest anmärkningsvärda är att alla tio biblioteken ska tänka in ordblinda i den övergripande diskussionen om nya tjänster och förändringar av lokaler och verksamhet, till exempel när nya skyltar och marknadsföringsmaterial ska tas fram och arrangemang planeras. I detta har projektet överträffat de ursprungliga förväntningarna.

Projektet har hösten 2018 utvidgats till att omfatta 25 procent av de danska biblioteken och en rad bibliotek står på kö för att delta.

Att samarbeta är en förutsättning för en god utveckling, kompetenslyft i personalen, bättre utbud för invånarna och i detta projekt för att invånare med särskilda behov tillfredsställande ska kunna ta del av biblioteksutbudet.

Marie Engberg Eiriksson. Foto: Privat.
Marie Engberg Eiriksson. Foto: Privat.

Det är av särskild vikt att samarbeta på så smala områden som detta. Målgruppen är cirka tio procent av den danska befolkningen. Smala områden har en tendens att nedprioriteras, men just därför är nationell samverkan nödvändig, så att metoder och kunnande upprätthålls och utvecklas både i stora och små bibliotekssystem. Fri och lika tillgång till bibliotek är inte endast en avsiktsförklaring, utan en förpliktelse.

En av poängerna med ”Gör det lättare” är att kunnandet på området ska gå från att vara specialkunskap hos några få medarbetare till att bli en utbredd kunskap om området för alla som arbetar med förmedling i organisationen. Därför rekommenderas att alla i organisationen deltar aktivt i kompetensutvecklingen.

En annan rekommendation för att genomförandet ska bli framgångsrikt är att biblioteksledningarna ger medarbetarna tid till kompetensutveckling och eftersträvar att de inkluderas i processen.

En tredje rekommendation är att föra en dialog med invånarna för att på så sätt lära känna behoven. Man kan med fördel blanda in invånarna när det gäller uppställning och placering av material i biblioteket.

Biblioteken i Gladsaxe och Vejle är stolta över att så många av landets bibliotek vill samarbeta för att ordblinda och personer med lässvårigheter ska få bättre tillgång till biblioteken. Samverkan är ju vägen framåt!

0 kommentarer

Senaste nytt

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min