MTM expanderar

29 aug 2013 • 2 min

I Lättlästutredningens betänkande som presenterats för kulturministern idag föreslås att Stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas och att verksamheten överförs som...

I Lättlästutredningens betänkande som presenterats för kulturministern idag föreslås att Stiftelsen Centrum för lättläst avvecklas och att verksamheten överförs som ett nationellt kunskapscentrum till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation inrättade 1987 av staten. Uppgiften var att äga och ge ut en tidning för funktionshandikappade. Så småningom fördes även bokutgivningen av lättlästa böcker över till stiftelsen som då kom att heta Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (LL-stiftelsen).

Det var för cirka ett år sedan som regeringen beslutade att ge en särskild utredare i uppdrag att se över statens insatser för lättläst. Lättlästutredningen har haft till uppgift att kartlägga marknad och målgrupper, identifiera och beskriva aktörerna, identifiera behovet av offentligt stöd och föreslå hur statens insatser ska organiseras.

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, vars formella namn är Centrum för lättläst, får statliga bidrag för att personer med utvecklingsstörning och vissa andra grupper med lässvårigheter ska få nyhetsinformation och litteratur. Verksamheten står inför nya utmaningar när det gäller nya medier och en ökad konkurrens från andra aktörer.Lättlästutredningen föreslår att stiftelsen ska avvecklas och att medlen och större delen av verksamheten tillförs MTM. Ett nationellt kunskapscentrum för lättläst ska etableras inom ramen för MTM. Kunskapscentret ska utforma nationella riktlinjer för lättläst, sammanställa och sprida forskning med mera. Insatserna vid kunskapscentret ska främst riktas till personer med utvecklingsstörning, andra funktionsnedsättningar som påverkar läsförmågan i hög grad och till personer med demenssjukdom.Inom ramen för det nationella kunskapscentret ska även tidningen 8 SIDOR ges ut samt även lättläst litteratur som den kommersiella marknaden inte producerar.

Inom kunskapscentret ska även ett brukarråd inrättas där de som använder lättläst material ska kunna ge synpunkter och önskemål. I brukarrådet bör även representanter för viktiga förmedlare finnas med som till exempel bibliotekarier, läsombud, och studieförbund.Lättlästutredningen föreslår en tidplan som innebär att kunskapscentret för lättläst kan starta den 1 januari 2015.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min