TPB får med beröm godkänt

24 nov 2011 • 2 min

Statskontoret har genomfört en myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). Det är den första i myndighetens 31-åriga historia, och omdömet...

Statskontoret har genomfört en myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). Det är den första i myndighetens 31-åriga historia, och omdömet får anses vara med beröm godkänt.

Enligt Statskontorets analys är TPB i allt väsentligt en väl fungerande myndighet utan några anmärkningsvärda brister i TPB:s ledning, organisation eller resursanvändning. Även formerna för styrning, redovisning och resultatuppföljning bedöms i allt väsentligt vara anpassade till den verksamhet som bedrivs. Statskontoret anser vidare i sin sammanfattning, att myndigheten löpande söker utveckla effektiviteten i verksamhet och resursutnyttjande i förhållande till tilldelade medel och uppställda mål. Det konstateras att TPB har höga utvecklingsambitioner och för närvarande befinner sig i en förändringsprocess som berör delar av myndighetens verksamhet, organisation och kompetens. Förändringarna hänger samma med nya förutsättningar för produktion, distribution och tillhandahållande av information i vid mening. Det i sin tur gör att myndighetens mer traditionella roll som bibliotek förändras till att handla mer om kravställning, utveckling och upphandling av produkter och tjänster samt distribution av medier till biblioteken och direkt till användarna.

Inriktningen går även från utlåning av fysiska medier till att omfatta mer av stöd och rådgivning till brukarna. TPB har även ansökt hos regeringen om att få byta namn till Myndigheten för tillgängliga medier. Statskontoret tar inte ställning i namnfrågan men skriver att man ”finner det vara rimligt att myndigheten får en tydligare och mer rättvisande profil, inte minst i dess relation till omvärlden. Med en tydligare framtoning bör myndighetens attraktionskraft kunna öka och därmed även möjligheterna till rekrytering av kvalificerad personal inom myndighetens samtliga funktioner”.

Statskontoret anser att det finns skäl att se över rollfördelning och ansvarsförhållande mellan TPB och de aktörer som myndigheten samverkar med.

En översyn i rollfördelning och ansvarsförhållanden kan t ex handla om i vilken utsträckning TPB:s och övriga aktörers verksamheter och ansvar överlappar varandra, hur brukarperspektivet kan ges ett tydligare genomslag samt vilka synergieffekter (t ex ekonomiska) som kan uppnås vid en närmare samordning och integration mellan olika verksamheter.

Idag upphandlar TPB i allt större utsträckning produkter och tjänster från privata aktörer. Enligt Statskontoret bör TPB:s outsourcingstrategi fullföljas till att omfatta den produktion och de stödfunktioner som finns kvar inom på TPB för att därmed också skapa förutsättningar ”för att TPB ytterligare kan renodlas i rollen som en kompetent kravställare, beställare och upphandlare av olika tjänster och produkter”.

Läs hela myndighetsanalysen

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min