TPB får med beröm godkänt

24 nov 2011 • 2 min

Statskontoret har genomfört en myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). Det är den första i myndighetens 31-åriga historia, och omdömet...

Statskontoret har genomfört en myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). Det är den första i myndighetens 31-åriga historia, och omdömet får anses vara med beröm godkänt.

Enligt Statskontorets analys är TPB i allt väsentligt en väl fungerande myndighet utan några anmärkningsvärda brister i TPB:s ledning, organisation eller resursanvändning. Även formerna för styrning, redovisning och resultatuppföljning bedöms i allt väsentligt vara anpassade till den verksamhet som bedrivs. Statskontoret anser vidare i sin sammanfattning, att myndigheten löpande söker utveckla effektiviteten i verksamhet och resursutnyttjande i förhållande till tilldelade medel och uppställda mål. Det konstateras att TPB har höga utvecklingsambitioner och för närvarande befinner sig i en förändringsprocess som berör delar av myndighetens verksamhet, organisation och kompetens. Förändringarna hänger samma med nya förutsättningar för produktion, distribution och tillhandahållande av information i vid mening. Det i sin tur gör att myndighetens mer traditionella roll som bibliotek förändras till att handla mer om kravställning, utveckling och upphandling av produkter och tjänster samt distribution av medier till biblioteken och direkt till användarna.

Inriktningen går även från utlåning av fysiska medier till att omfatta mer av stöd och rådgivning till brukarna. TPB har även ansökt hos regeringen om att få byta namn till Myndigheten för tillgängliga medier. Statskontoret tar inte ställning i namnfrågan men skriver att man ”finner det vara rimligt att myndigheten får en tydligare och mer rättvisande profil, inte minst i dess relation till omvärlden. Med en tydligare framtoning bör myndighetens attraktionskraft kunna öka och därmed även möjligheterna till rekrytering av kvalificerad personal inom myndighetens samtliga funktioner”.

Statskontoret anser att det finns skäl att se över rollfördelning och ansvarsförhållande mellan TPB och de aktörer som myndigheten samverkar med.

En översyn i rollfördelning och ansvarsförhållanden kan t ex handla om i vilken utsträckning TPB:s och övriga aktörers verksamheter och ansvar överlappar varandra, hur brukarperspektivet kan ges ett tydligare genomslag samt vilka synergieffekter (t ex ekonomiska) som kan uppnås vid en närmare samordning och integration mellan olika verksamheter.

Idag upphandlar TPB i allt större utsträckning produkter och tjänster från privata aktörer. Enligt Statskontoret bör TPB:s outsourcingstrategi fullföljas till att omfatta den produktion och de stödfunktioner som finns kvar inom på TPB för att därmed också skapa förutsättningar ”för att TPB ytterligare kan renodlas i rollen som en kompetent kravställare, beställare och upphandlare av olika tjänster och produkter”.

Läs hela myndighetsanalysen

0 kommentarer

Senaste nytt

BOKMÄSSAN 2023
Nyheter

Så kan biblioteken använda digital teknik

Immersiva medier och VR, är det något för bibliotek att hålla på med? Kan det till och med vara läsfrämjande? Det menar i alla fall Linda Sävhammar från Biblioteksutveckling Östergötland.

28 sep 2023 • 4 min

Nyheter

Konstnärlig frihet ska garantera armlängds avstånd

Skolbiblioteken lyfts som särskilt viktiga i Mats Svegfors förslag om hur kommunerna ska bli mer delaktiga i kulturpolitiken. Och för att garantera armlängds avstånd ska kommunerna, för att kunna dela ut pengar, skriva under på att de respekterar den konstnärliga friheten.

27 sep 2023 • < 1 min

Krönika

AI-frågor till biblioteken

Vad händer med upphovsrätten när ett verk har skapats av artificiell intelligens? Ska AI-genererade verk omfattas av pliktlagstiftningen och aktivt samlas in av nationalbiblioteken? AI ställer biblioteken inför ett antal fundamentala och rent existentiella frågeställningar, skriver Lars Ilshammar.

25 sep 2023 • 2 min

Nyheter

Dyrare att boka författarframträdanden

Författares bokprat blir dyrare när Sveriges författarförbund höjer sin arvodesrekommendation med tusen kronor. ”Författarna måste kunna leva på sitt arbete", säger förbundets ordförande Grethe Rottböll som inte oroar sig över hur höjningen tas emot av biblioteken.

22 sep 2023 • 2 min