TPB får med beröm godkänt

24 nov 2011 • 2 min

Statskontoret har genomfört en myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). Det är den första i myndighetens 31-åriga historia, och omdömet...

Statskontoret har genomfört en myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). Det är den första i myndighetens 31-åriga historia, och omdömet får anses vara med beröm godkänt.

Enligt Statskontorets analys är TPB i allt väsentligt en väl fungerande myndighet utan några anmärkningsvärda brister i TPB:s ledning, organisation eller resursanvändning. Även formerna för styrning, redovisning och resultatuppföljning bedöms i allt väsentligt vara anpassade till den verksamhet som bedrivs. Statskontoret anser vidare i sin sammanfattning, att myndigheten löpande söker utveckla effektiviteten i verksamhet och resursutnyttjande i förhållande till tilldelade medel och uppställda mål. Det konstateras att TPB har höga utvecklingsambitioner och för närvarande befinner sig i en förändringsprocess som berör delar av myndighetens verksamhet, organisation och kompetens. Förändringarna hänger samma med nya förutsättningar för produktion, distribution och tillhandahållande av information i vid mening. Det i sin tur gör att myndighetens mer traditionella roll som bibliotek förändras till att handla mer om kravställning, utveckling och upphandling av produkter och tjänster samt distribution av medier till biblioteken och direkt till användarna.

Inriktningen går även från utlåning av fysiska medier till att omfatta mer av stöd och rådgivning till brukarna. TPB har även ansökt hos regeringen om att få byta namn till Myndigheten för tillgängliga medier. Statskontoret tar inte ställning i namnfrågan men skriver att man ”finner det vara rimligt att myndigheten får en tydligare och mer rättvisande profil, inte minst i dess relation till omvärlden. Med en tydligare framtoning bör myndighetens attraktionskraft kunna öka och därmed även möjligheterna till rekrytering av kvalificerad personal inom myndighetens samtliga funktioner”.

Statskontoret anser att det finns skäl att se över rollfördelning och ansvarsförhållande mellan TPB och de aktörer som myndigheten samverkar med.

En översyn i rollfördelning och ansvarsförhållanden kan t ex handla om i vilken utsträckning TPB:s och övriga aktörers verksamheter och ansvar överlappar varandra, hur brukarperspektivet kan ges ett tydligare genomslag samt vilka synergieffekter (t ex ekonomiska) som kan uppnås vid en närmare samordning och integration mellan olika verksamheter.

Idag upphandlar TPB i allt större utsträckning produkter och tjänster från privata aktörer. Enligt Statskontoret bör TPB:s outsourcingstrategi fullföljas till att omfatta den produktion och de stödfunktioner som finns kvar inom på TPB för att därmed också skapa förutsättningar ”för att TPB ytterligare kan renodlas i rollen som en kompetent kravställare, beställare och upphandlare av olika tjänster och produkter”.

Läs hela myndighetsanalysen

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min

Politik

Tisdag i riksdagen med debatt om bibliotek

Kan bibliotek fortsätta vara en plats för alla om Tidöavtalets anmälningsplikt av papperslösa drivs igenom? Hur ska hat och hot mot bibliotekspersonal motverkas? I morgon, tisdag kommer frågorna att debatteras i riksdagen.

16 jan 2023 • < 1 min