TPB får med beröm godkänt

24 nov 2011 • 2 min

Statskontoret har genomfört en myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). Det är den första i myndighetens 31-åriga historia, och omdömet...

Statskontoret har genomfört en myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). Det är den första i myndighetens 31-åriga historia, och omdömet får anses vara med beröm godkänt.

Enligt Statskontorets analys är TPB i allt väsentligt en väl fungerande myndighet utan några anmärkningsvärda brister i TPB:s ledning, organisation eller resursanvändning. Även formerna för styrning, redovisning och resultatuppföljning bedöms i allt väsentligt vara anpassade till den verksamhet som bedrivs. Statskontoret anser vidare i sin sammanfattning, att myndigheten löpande söker utveckla effektiviteten i verksamhet och resursutnyttjande i förhållande till tilldelade medel och uppställda mål. Det konstateras att TPB har höga utvecklingsambitioner och för närvarande befinner sig i en förändringsprocess som berör delar av myndighetens verksamhet, organisation och kompetens. Förändringarna hänger samma med nya förutsättningar för produktion, distribution och tillhandahållande av information i vid mening. Det i sin tur gör att myndighetens mer traditionella roll som bibliotek förändras till att handla mer om kravställning, utveckling och upphandling av produkter och tjänster samt distribution av medier till biblioteken och direkt till användarna.

Inriktningen går även från utlåning av fysiska medier till att omfatta mer av stöd och rådgivning till brukarna. TPB har även ansökt hos regeringen om att få byta namn till Myndigheten för tillgängliga medier. Statskontoret tar inte ställning i namnfrågan men skriver att man ”finner det vara rimligt att myndigheten får en tydligare och mer rättvisande profil, inte minst i dess relation till omvärlden. Med en tydligare framtoning bör myndighetens attraktionskraft kunna öka och därmed även möjligheterna till rekrytering av kvalificerad personal inom myndighetens samtliga funktioner”.

Statskontoret anser att det finns skäl att se över rollfördelning och ansvarsförhållande mellan TPB och de aktörer som myndigheten samverkar med.

En översyn i rollfördelning och ansvarsförhållanden kan t ex handla om i vilken utsträckning TPB:s och övriga aktörers verksamheter och ansvar överlappar varandra, hur brukarperspektivet kan ges ett tydligare genomslag samt vilka synergieffekter (t ex ekonomiska) som kan uppnås vid en närmare samordning och integration mellan olika verksamheter.

Idag upphandlar TPB i allt större utsträckning produkter och tjänster från privata aktörer. Enligt Statskontoret bör TPB:s outsourcingstrategi fullföljas till att omfatta den produktion och de stödfunktioner som finns kvar inom på TPB för att därmed också skapa förutsättningar ”för att TPB ytterligare kan renodlas i rollen som en kompetent kravställare, beställare och upphandlare av olika tjänster och produkter”.

Läs hela myndighetsanalysen

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min