Lässatsningar men KB blir utan

18 sep 2013 • 3 min

Inga nya pengar till KB däremot drygt 15 nya miljoner till Kulturrådet för att få barn och unga att läsa....

Inga nya pengar till KB däremot drygt 15 nya miljoner till Kulturrådet för att få barn och unga att läsa. Utbildningsdepartementet aviserar en lässatsning i skolan och Kultursamverkansmodellen tillförs ett nytt område men inga nya medel – det är några av nyheterna i regeringens budgetproposition.

En av de stora satsningarna i årets kulturbudget handlar om litteratur, läsfrämjande och språk riktat speciellt till barn och unga. Hur och på vilket sätt –det avser regeringen att återkomma till i den litteraturpolitiska propositionen, Läsa för livet” som antas presenteras på Bok & Bibliotek den 26 september. Men från och med 2014 tillförs Kulturrådet 15 miljoner kronor för läsfrämjande insatser på nationell nivå. Utifrån regeringens budget ser det ut som att dessa 15 miljoner blir den summa som tillförs för att genomföra Litteraturutredningens förslag

De 15 miljonerna tillförs anslaget Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter. Samtidigt tar man en miljon från anslaget för omdisponering till Konstnärsnämnden som får i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur ett internationellt utbytesprogram på litteraturens område kan utformas. Inspiration har man hämtat från konstområdet och succésagan Iaspis – Konstnärsnämndens internationella program för yrkesverksamma utövare inom bildkonst, design, konsthantverk och arkitektur.

Kultursamverkansmodellen, där nu samtliga län utom Stockholm ingår, tillförs inga nya pengar, tvärtom minskas anslaget från 2014 med 1,4 miljoner till följd av ”omprioriteringar” som inte vidare preciseras. Däremot tillförs modellen ytterligare ett ändamål eller område inom ramen för statsbidraget till lokala och regionala kulturverksamheter, nämligen läs- och litteraturfrämjande verksamhet. SKL lär inte jubla.

Övriga områden inom ramen för anslaget är som bekant:
professionell teater-, dans- och musikverksamhet
museiverksamhet
biblioteksverksamhet
konst- och kulturfrämjande verksamhet
regional enskild arkivverksamhet
filmkulturell verksamhet
främjande av hemslöjd

Det totala anslaget Bidrag till regional kulturverksamhet (där alltså modellen ingår) uppgår till drygt 1,3 miljoner efter pris- och löneomräkning. Inom ramen för anslaget ryms också utgifter kopplade till Kungliga bibliotekets samordningsuppdrag för det svenska biblioteksväsendet.

Överlag när det gäller kultursamverkansmodellen kan man bara återigen notera mest medel inom ramen för modellen går till teater, dans, musik och museer (drygt 93 %). Biblioteksverksamheten står för en andel om 2,5 % (inom modellen 2012).

Kungliga biblioteket som befinner sig i en pressad situation ekonomiskt och just är i färd med att gå in i förhandlingar om uppsägningar (mer om det i nästa nummer av BBL) får inga nya pengar men väl uppstramande markeringar och glada tillrop från regeringen: Regeringen vill framhålla att KB främst är ett forskningsbibliotek med huvudsaklig uppgift att samla in, bevara och tillhandahålla material för forskning och högre utbildning. Regeringen ser positivt på hur KB arbetar med genomförandet av den nya lagen om pliktleveranser av elektroniskt material”.

Det är i och för sig ingen hemlighet att Utbildningsdepartementet inte är någon vän av KB:s samordnande uppdrag för svenskt biblioteksväsende, vilket man väl härmed vill markera.

2013 uppgick KB:s anslag till 340 miljoner kronor. Man får ersättning för pris- och löneökningar men inget mer och landar på ett anslag för 2014 på 346 miljoner kronor. En av de arbetsuppgifter som slukar allt större resurser är mottagande och bevarande av e-pliktsmaterial och den svenska webben. 6 miljoner tillfördes 2013 för att hantera e-plikten. Inför årets budget hade KB har äskat 13 miljoner kronor för att täcka avskrivningskostnader för investeringar i digital lagring. Investeringen sägs vara nödvändig att genomföra för att myndigheten ska kunna genomföra sin lagstadgade uppgift att bevara insamlat material.

Ett av litteraturutredningens förslag handlade om en kompetensutvecklingsinsats kring läsning för lärare. Det förslaget återfinns nu i en lite egen tappning i regeringens budget. Regeringens bedömer att många lärare behöver kunskap om fler metoder för att kunna individanpassa undervisningen i större utsträckning och bättre stödja elevernas läs- och skrivutveckling. Därför har man för avsikt att ge Skolverket i uppdrag att genomföra en sådan kompetensutvecklingsinsats under perioden 2014–2018. Och pengar kommer att avsättas för ändamålet: 15 miljoner kronor för 2014, 56 miljoner för 2015 och 2016, 93 miljoner för 2017 samt 46 miljoner för 2018. Inte illa!

Annat ur budgeten:
Svenska filminstitutet får 10 miljoner 2014 och 30 miljoner 2015-2018 för att digitalisera svenskt filmarkiv.

Myndigheten för kulturanalys (MYKA) får ökat anslag med 3,6 miljoner årligen perioden 2014-2016 för att bättre kunna utveckla den officiella statistiken på kulturområdet, bl a återkommande kulturvaneundersökningar är föreslaget. För 2014 beräknas anslaget till drygt 15,8 miljoner.

Biblioteksersättningen höjs 2014 med 4 öre till 1,41 kronor. För 2014 beräknas den totala ersättningen uppgå till 139 miljoner kronor.

Kronor och ören: Drygt 6,7 miljarder landade kulturbudgeten på 2013. 2014 ligger den på lite drygt 6,8 miljarder.

 

3 kommentarer

 1. Hej!
  Angående kultursamverkansmodellen och läsfrämjande. Regeringen har inte i dagsläget ambitionen att ändra förordningen som styr medelsfördelningen i samverkansmodellen och därmed kommer det inte att vara ett krav att ha detta läsfrämjande.

  Däremot gör ändringen det möjligt för Kulturrådet att eventuellt fördela s.k. utvecklingsmedel till läs- och litteraturfrämjande verksamhet om så skulle vara motiverat.
  //Marcus Hartmann
  Kulturdepartement

 2. Vad ska man tro om att anslaget till regional kulturverksamhet ”får även användas för utgifter för Kungl. bibliotekets
  genomförande av det samlade ansvaret för statens stöd och samordning inom biblioteksväsendet”

  1. Jomen den skrivningen har funnits redan i förra årets budget om jag inte minns fel. Kring 24 miljoner brukar det handla om för arbetet med att utöva nationell överblick, främja samordning och samla statistik.
   /Henriette/BBL

Senaste nytt

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min

Internationellt

Böckerna som censureras mest

Försöken att få bort böcker som handlar om sex, hbqi-frågor eller rasism eskalerar i USA. Här är de tio böcker som ansågs farligast 2023 och som plockades bort mest från bibliotekshyllorna.

8 apr 2024 • < 1 min