Kulturrådets regleringsbrev 2012

21 dec 2011 • 2 min

I veckan fick Kulturrådet sitt regleringsbrev för 2012. Av det framgår att myndigheten får en rad nya uppdrag. Ett handlar...

I veckan fick Kulturrådet sitt regleringsbrev för 2012. Av det framgår att myndigheten får en rad nya uppdrag. Ett handlar bl a om att i dialog med Umeå kommun se vilka möjligheter som finns för Kulturrådet att medverka under och inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.

I sin bidragsgivning ska Kulturrådet också särskilt beakta Umeå 2014. Ett annat nytt uppdrag handlar om att utveckla arbetet med att tillämpa Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar i Sverige. Uppdraget ska ske i samverkan med Svenska Unescorådet.  Under åren 2012-2014 ska också Kulturrådet årligen genomföra en nationell konferens om barns och ungas rätt till kultur.

När det gäller litteratur/biblioteksområdet finns inga stora nyheter att förtälja. I enlighet med regeringens beslut ska Kulturrådet använda tre miljoner kronor av anslaget Bidrag till allmän kulturverksamhet till insatser för litteratur och läsfrämjande. Bidraget till regional kulturverksamhet (portföljen/kultursamverkansmodellen) ligger på drygt 1,2 miljoner. I summan ingår en särskild förstärkning på 25 miljoner 2012 (totalt 75 miljoner 2012-2014) som ska användas som bidrag ”för förnyelse och utveckling av konstnärliga uttryck samt nydanande sätt att sprida och tillgängliggöra kulturen”.

Kungliga biblioteket får disponera drygt 24 miljoner (en uppräkning med 240 000 kronor jmf med 2011) för samordning inom biblioteksväsendet. Om man ska märka ord finns här en ny skrivning gällande informations- och lånecentralerna, antagligen på grund av att huvudmannaskapet för dessa verksamheter numera ligger hos Kungliga biblioteket. I förra årets regleringsbrev stod det ”Att inom anslagsposten ska medel fördelas till informations- och lånecentralerna i Malmö, Umeå och Stockholm, Sveriges Depåbibliotek samt Internationella biblioteket. I 2012 års regleringsbrev är skrivningen ändrad till att medel får fördelas till…

Nytt är också att Kungl. biblioteket ska lämna en fördjupad redovisning till Kulturrådet av hur myndigheten ”har främjat samverkan och utveckling inom biblioteksväsendet samt verkat för utveckling och samordning av digitala tjänster”.

Bidraget till Litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande, som anslagsposten numera heter ligger kvar på samma nivå som tidigare år dvs drygt 123 miljoner. Av detta ska minst 13 miljoner användas till läsfrämjande insatser varav högst 1 miljon får användas till ”samordnande insatser under Strindbergsåret 2012”. Kakan till kulturtidskrifterna tycks således bli allt mindre.

Myndighetens ramanslag 2012 uppgår till drygt 48 miljoner (2011 nästan 46 miljoner). Bidraget till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt utbyte och samarbete blir avsevärt mindre 2012: drygt 163 miljoner (2011: drygt 169 miljoner).

Hela regleringsbrevet

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Bibliotek oförberedda på lag om tillgänglighet

Nästa sommar träder en ny lag om tillgängliga medier i kraft. Myndigheten för tillgängliga medier informerar just nu bibliotekspersonal, men bilden är ännu oklar. "Vi vet inte riktigt hur bibliotek och läsare kommer påverkas."

23 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Nya namn föreslås till styrelsen

När ny styrelse ska väljas i Svensk biblioteksförening står två nya namn på valberedningens lista. Och ordförande Helene Öberg föreslås väljas om för ytterligare en tvåårsperiod.

17 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Oro för bristande engagemang i föreningen

Endast två motioner har lämnats in inför Svensk biblioteksförenings årsmöte. Något som skulle kunna tyda på ett svagt engagemang. Dessutom handlar motionerna om, ja precis, bristande engagemang i föreningen.

16 apr 2024 • 2 min

Nyheter

Edholm om skolbiblioteken: "Man måste börja nånstans"

Det är upp till lärosätena att åtgärda bristen på skolbibliotekarier. Det är ett besked från skolminister Lotta Edholm när hon besöker Bibliotekshögskolan i Borås. "Det är klart att unga människor får upp ögonen för yrket. Och när söktrycket ökar är det naturligt att utöka antalet platser."

11 apr 2024 • 5 min

Reportage

Hon vill knyta ihop Europas bibliotek

Axiells nya vd Maria Wasing har stora tankar om tillväxt och bolaget betydelse. Men fler bibliotek än de i Nacka räknar hon inte med att företaget kommer att driva. ”Inte strategiskt viktigt för oss.”

9 apr 2024 • 6 min