Kulturrådets regleringsbrev 2012

21 dec 2011 • 2 min

I veckan fick Kulturrådet sitt regleringsbrev för 2012. Av det framgår att myndigheten får en rad nya uppdrag. Ett handlar...

I veckan fick Kulturrådet sitt regleringsbrev för 2012. Av det framgår att myndigheten får en rad nya uppdrag. Ett handlar bl a om att i dialog med Umeå kommun se vilka möjligheter som finns för Kulturrådet att medverka under och inför Umeå Europas kulturhuvudstad 2014.

I sin bidragsgivning ska Kulturrådet också särskilt beakta Umeå 2014. Ett annat nytt uppdrag handlar om att utveckla arbetet med att tillämpa Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar i Sverige. Uppdraget ska ske i samverkan med Svenska Unescorådet.  Under åren 2012-2014 ska också Kulturrådet årligen genomföra en nationell konferens om barns och ungas rätt till kultur.

När det gäller litteratur/biblioteksområdet finns inga stora nyheter att förtälja. I enlighet med regeringens beslut ska Kulturrådet använda tre miljoner kronor av anslaget Bidrag till allmän kulturverksamhet till insatser för litteratur och läsfrämjande. Bidraget till regional kulturverksamhet (portföljen/kultursamverkansmodellen) ligger på drygt 1,2 miljoner. I summan ingår en särskild förstärkning på 25 miljoner 2012 (totalt 75 miljoner 2012-2014) som ska användas som bidrag ”för förnyelse och utveckling av konstnärliga uttryck samt nydanande sätt att sprida och tillgängliggöra kulturen”.

Kungliga biblioteket får disponera drygt 24 miljoner (en uppräkning med 240 000 kronor jmf med 2011) för samordning inom biblioteksväsendet. Om man ska märka ord finns här en ny skrivning gällande informations- och lånecentralerna, antagligen på grund av att huvudmannaskapet för dessa verksamheter numera ligger hos Kungliga biblioteket. I förra årets regleringsbrev stod det ”Att inom anslagsposten ska medel fördelas till informations- och lånecentralerna i Malmö, Umeå och Stockholm, Sveriges Depåbibliotek samt Internationella biblioteket. I 2012 års regleringsbrev är skrivningen ändrad till att medel får fördelas till…

Nytt är också att Kungl. biblioteket ska lämna en fördjupad redovisning till Kulturrådet av hur myndigheten ”har främjat samverkan och utveckling inom biblioteksväsendet samt verkat för utveckling och samordning av digitala tjänster”.

Bidraget till Litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande, som anslagsposten numera heter ligger kvar på samma nivå som tidigare år dvs drygt 123 miljoner. Av detta ska minst 13 miljoner användas till läsfrämjande insatser varav högst 1 miljon får användas till ”samordnande insatser under Strindbergsåret 2012”. Kakan till kulturtidskrifterna tycks således bli allt mindre.

Myndighetens ramanslag 2012 uppgår till drygt 48 miljoner (2011 nästan 46 miljoner). Bidraget till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt utbyte och samarbete blir avsevärt mindre 2012: drygt 163 miljoner (2011: drygt 169 miljoner).

Hela regleringsbrevet

 

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Almedalen

Vi ses i Visby!

Torsdagen den 29 juni handlar det om bibliotek i Almedalen. Tillsammans med Biblioteken på Gotland och Svensk biblioteksförening arrangerar Biblioteksbladet en heldag med samtal och debatt på Almedalsbiblioteket. Här är programmet.

7 jun 2023 • 2 min

Digitalisering

Skrytsam AI för dialog med ungdomar

Uno är lite som Karlsson på taket; skämtsam, skrytsam och allmänt dryg. Personligheten på Tiotrettons nya AI-robot är väl uttänkt, för betona för ungdomarna att allt som kommer från robotar inte är att lita på.

5 jun 2023 • 3 min

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min