Oppositionen föreslår mer pengar till biblioteken

6 dec 2022 • 3 min

Ökade resurser för att genomföra nationella biblioteksstrategin, lagstiftning om bemannade skolbibliotek, ekonomiskt stöd för digital utlåning och stopp för bibliotekstjänster för papperslösa. Det är några förslag som förs fram i årets motioner som lämnats in till riksdagen.

En rad motioner som berör biblioteken har lämnats in till riksdagen under 2022 års allmänna motionstid. Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet föreslår i sin budgetmotion ökade resurser för att genomföra den nationella biblioteksstrategin och vill se en ökning av anslaget med 175 miljoner kronor under 2023 och 250 miljoner kronor under 2024.

Socialdemokraterna Anna-Belle Strömberg och Peter Hedberg vill se ett riktat stöd för digitalisering och föreslår att riksdagen ser över bibliotekens förutsättningar att finansiera utlåning av digitala böcker. Den traditionella utlåningen utmanas av e-böcker och ljudböcker, skriver motionärerna och konstaterar att biblioteken behöver stöd för att kunna möta invånarnas behov.

Lawen Redar (S), riksdagsledamot, ledamot i kulturutskottet.

Socialdemokraterna noterar i sin budgetmotion att det saknas satsningar på skolbibliotek och efterlyser förslag för ökad läskunnighet. Partiets kulturpolitiska talesperson Lawen Redar ger också uttryck för sin oro över skrivningen om anmälningsplikt i Tidöavtalet. Hon hänvisar till bibliotekslagen som slår fast att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. ”Inte för några utan för alla – och utan undantag.” Därför är det ytterst problematiskt, skriver hon vidare, att regeringen med stöd av Sverigedemokraterna föreslår en anmälningsplikt för offentliganställda och därmed merparten av landets bibliotekarier när de kommer i kontakt med personer som vistas utan tillstånd i Sverige. ”Vi anser att detta är en oacceptabel ordning och utgör en allvarlig en allvarlig inskränkning i Bibliotekslagens syftesbeskrivning samt folkbibliotekariernas yrkesroll.”

Sverigedemokraterna har, trots att partiet nu sitter i regeringskansliet, också lämnat en motion om bibliotek. Liksom flera tidigare år kallas den ”Bibliotek i tradition och förnyelse”, men här kommenteras inte anmälningsplikten alls. Däremot föreslås, liksom tidigare, att personer som inte har rätt att vistas i landet inte ska få ta del av bibliotekens tjänster. Något som inte nämns i Tidöavtalet. Det understryks dock att biblioteken fortsatt ska vara en öppen plats.

Motionen liknar tidigare års motioner till utformningen, men skrivningarna om att endast svenska medborgare ska ha rätt till bibliotekens tjänster är borta sedan 2020. Innan dess föreslog partiet att bibliotekens verksamhet ”… bör primärt rikta sig mot svenska medborgare.” ”Bibliotekens verksamhet ska vara medborgare och nationen till gagn… Sverigedemokraterna anser av princip att tillgängligheten av samhällets välfärdstjänster först och främst ska inrikta sig på och tillfalla svenska medborgare”, skrev Aron Emilsson (SD) 2017.

2020 togs skrivningarna om medborgarskap bort och endast formuleringarna om att personer som inte har rätt att vistas i landet behölls.

Runar Filper (SD), riksdagsledamot och ledamot i kulturutskottet. Foto: Riksdagen

Nytt i årets motion från Sverigedemokraterna är dock förslaget om en åtgärdsplan för att värna tysthetsnormen. Biblioteken är inte en lämplig plats för framträdanden inom konst och kultur, skriver Runar Filper (SD), i motionen, även om författarsamtal är en naturlig del av biblioteksmiljön.

Partiet vill, liksom tidigare, ändra i bibliotekslagen så att människor med annat modersmål än svenska inte längre är en prioriterad grupp.

Miljöpartiet och tidigare kulturminister Amanda Lind har flera motioner som berör biblioteken. Bland annat föreslås lagstiftning om bemannade skolbibliotek, till stor del i enlighet med den utredning som Gustav Fridolin presenterade i början av 2021. Även Vänsterpartiet efterlyser ett förslag från regeringen som innebär att elevers rätt till bemannade skolbibliotek stärks.

Amanda Lind föreslår i en motion kallad ”Paket för att stärka den fria konsten” en skarpare skrivning om armlängds avstånd i bibliotekslagen. Tidigare kulturministern hänvisar till händelser där enskilda politiker velat stoppa evenemang på bibliotek och utställningar på museum.

Miljöpartiet vill även säkra en långsiktig finansiering av resursbiblioteken för de nationella minoritetsspråken.

Centerpartiets Anne-Li Sjölund föreslår i en motion om idrottsliv och friluftsliv som är tillgängligt för alla, ett bibliotek för utrustning för parasport. För personer med funktionsnedsättning kan parasport vara en väg till fysisk aktivitet, enligt Sjölund. Den speciella utrustningen som krävs är dock kostsam och därför skulle ett nationellt föreningsdrivet bibliotek där den utrustningen lånas ut underlätta.

Fakta Allmänna motionstiden 2022

  • 2022 lämnades 2 238 motioner in till riksdagen under den allmänna motionstiden, i år mellan den 26 september och den 23 november.
  • Det är färre motioner än 2021 då 4 149 motioner lämnades in och det lägsta antalet inlämnade motioner på många år.
  • Motionerna går först till det riksdagsutskott som ansvarar på frågan. Där gås motionen igenom och utskottet föreslår vad riksdagen ska besluta. Därefter fattar riksdagen beslut.
 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min