Skolministern: "En stor och viktig fråga som vi inte kan hasta fram"

2 feb 2022 • 3 min

Förra veckan bekräftade skolminister Lina Axelsson Kihlblom att regeringen just nu inte förbereder någon proposition om skolbibliotek. I en mejlintervju med Biblioteksbladets Martin Röshammar fördjupar hon sin syn på frågan.

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom. Foto: Kristian Pohl / regeringskansliet.

Gustav Fridolins utredning föreslog ett lagkrav på att landets alla skolbibliotek ska vara bemannade, hur ser du och regeringen på det lagkravet?
– Regeringen anser att det är viktigt att stärka skolbiblioteken och ge alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek. Hur skolbiblioteken är bemannade skiljer sig fortfarande kraftigt mellan skolor. Det finns skolor som ställer ut en boklåda och kallar det skolbibliotek medan andra skolor har ett stort bemannat skolbibliotek. Det här är en illustration på hur likvärdigheten i svensk skola brister.

– När det gäller utredningens förslag om bemanning av skolbiblioteken bereder regeringen det vidare. Regeringen gav också utredaren i uppdrag att titta på läromedelsfrågan, vilket också är en viktig fråga för att stärka kvaliteten i undervisningen. Utredningens förslag har nyligen varit ute på remiss för synpunkter och bereds nu inom Regeringskansliet.

Varför är det viktigt med utbildad personal i skolbiblioteken?
– Fackutbildade bibliotekarier har, genom sin professionsförberedande utbildning, fått möjlighet att utveckla kunskaper och färdigheter som ger dem särskilt goda förutsättningar att främja elevers läsande och medie- och informationskunnighet.

– Genom att lärare och skolbibliotekarier arbetar tillsammans för att på bästa sätt ge eleverna stöd i sitt lärande kan de inspirera till egen läsning och ett lustfyllt lärande, vilket i sin tur kan förbättra skolresultaten.

Hur viktigt är det med utbildad bibliotekspersonal, går det bra med språklärare till exempel?
– Om det är möjligt att anställa en utbildad bibliotekarie är det, som utredningen framhåller, väldigt bra. Många skolhuvudmän och rektorer beskriver dock utmaningar när det gäller att rekrytera skolbibliotekarier. I dag är därför en relativt stor andel av de som är anställda för att arbeta i skolbiblioteken lärare. Lärare har ofta erfarenhet, kunskap och utbildning som gör att de kan bidra till skolbiblioteksverksamheten.

När kommer ert förslag kring skolbiblioteken och vad kommer det att innehålla?
– Det jag kan säga i dag är att regeringen bereder utredningens förslag vidare. Det här är en stor och viktig fråga som vi inte kan hasta fram. Det är viktigt att det blir rätt!

Hur ser du i övrigt på utredningen, till exempel när det kommer till skolbibliotekens roll och uppdrag?
– Skolbiblioteket kan, som utredningen framhåller, spela en viktig roll för att främja såväl läsintresset som läsförmågan. Skolbiblioteket bidrar också till att främja elevernas medie- och informations­kunnighet. Förmågan att söka, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang är central.

– Läsförståelse och medie- och informationskunnighet är förmågor som är väsentliga för elevers möjligheter för att delta i det demokratiska samtalet i samhället.

Med tanke på att du tidigare har varit skolledare, vad ser du för värde i skolbiblioteket som sådant och som pedagogisk resurs?
– En god läsförståelse är avgörande för att eleverna ska klara sina studier i alla ämnen. Ett bemannat och väl fungerande skolbibliotek där skolbibliotekarien bland annat kan bidra till att eleverna kan finna intresse för läsning är därför en viktig resurs.

– Språket är inte bara en nyckel till demokratin utan också människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att kunna läsa och förstå det man läser påverkar elevernas möjligheter att utveckla kunskap i alla skolämnen, genom hela skoltiden, för att på så sätt förbereda dem för vidare studier och yrkesliv.

Hur mycket pengar kommer att satsas på skolbiblioteken? Blir det mer pengar än det handlade om i höstens budgetpropostion? Då rörde det sig om 1,2 miljoner nästa år, 2,1 miljoner år 2023 och därefter 1,4 miljoner årligen.
– Riksdagen tillförde, efter regeringens förslag, medel för att stärka skolbiblioteken i budgeten för 2022. Ytterligare medel kan enbart skjutas till efter nytt beslut i riksdagen. I dagsläget finns inte något sådant beslut.

Läs också: Ingen proposition om skolbibliotek

5 kommentarer

 1. Snälla snälla! Tag tag i denna viktiga fråga SNART!! Att bemanning blir lag är HELT avgörande – särskilt för skolor i så kallat utsatta områden där man sparar på allt. Om rektorerna får signal uppifrån om att det inte behövs bemanning kommer de snabbt att dra in på ännu fler skolbiblioteks-tjänster. I Botkyrka till exempel, en akut behövande kommun vad gäller språkutveckling, lades i princip ALLA grundskolebibliotek ner under 2020 när rektorerna insåg att bemanning inte behövs (ett bokförråd räcker). Barnen grät när jag slutade på mitt fina, väldigt välbesökta bibliotek i Alby.
  /Viktoria (skolbibliotekarie, nu i Skärholmen).

 2. Vad gör vi nu? Beslut i skolbiblioteksfrågan ska inte ”hastas fram” och några extra pengar till skolbiblioteken finns inte budgeten. Medan politikerna avstår från att fatta beslut i en fråga som de allra flesta är överens om, förlorar hundra tusentals barn och unga möjligheter till ökad läsförmåga och fördjupade kunskaper i MIK. Så vad gör vi?

 3. Jag har haft den stora förmånen att jobba med duktiga och engagerade rektorer men är det något jag lärt mig så är det att rektorerna väldigt gärna väljer lärare för att sköta uppdraget. Det har att göra med både okunskap om biblioteksuppdraget men också praktiska orsaker (exempelvis man vill behålla en lärare som inte har heltid). Rektorenas sociala och yrkesnätvärk är också fullproppat med lärare. Precis som det sägs i artikeln:

  ”Lärare har ofta erfarenhet, kunskap och utbildning som gör att de kan bidra till skolbiblioteksverksamheten.”

  Så sett ur en bibliotekaries synvinkel så är det inte bra att lägga över allt ansvar för skolbiblioteken på rektorerna. Jag tycker snarare att man ska engagera bibliotekschefer och kampen för skolbiblioteken borde föras av oss bibliotekarier.

 4. Håller med Martin. Hasta fram? Snarare gå i sås eller springa mot storm. Hur segt kan det bli? Allt ligger serverat i utredning och forskning. Och riktigt trist att läsa klipp- och klistra-svar på viktiga frågor. Allt det där har vi redan läst i olika dokument. Kom igen, lite politisk vilja här, tack!

 5. Hasta fram? Trodde knappt jag läste rätt. Det är nästan omöjligt att skynda långsammare i denna fråga. Det är direkt pinsamt att läsa de svaga svaren som kommer från skolministern. Frågan är utredd flera gånger, det finns gott om faktaunderlag för en reform. Nä, det är enbart politisk vilja som saknas här.

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min