Inget bibliotekslyft men ett läslyft

27 sep 2012 • < 1 min

När Litteraturutredningen idag lägger fram sitt betänkande ”Läsandets kultur” föreslår man ”Ett läslyft för Sverige” som ska syfta till att...

När Litteraturutredningen idag lägger fram sitt betänkande ”Läsandets kultur” föreslår man ”Ett läslyft för Sverige” som ska syfta till att alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, år 2018 ska ha god läsförmåga och tillgång till litteratur. En rad insatser föreslås för att nå målen, bland annat bemannade skolbibliotek.

Biblioteken spelar en aktiv roll i det läslyft som Litteraturutredningen föreslår:

Folkbiblioteken spelar en viktig roll i den läsombudsverksamhet för förskolan som föreslås där Skolverket får i uppdrag att initiera en försöksverksamhet just i samarbete med folkbiblioteken.

Bemannade skolbibliotek står högt på Litteraturutredningens agenda. Här föreslår man att det införs bestämmelser som anger att huvudmännen ska sträva efter att skolbiblioteken är bemannade med bibliotekarier som ett stöd i det läsfrämjande och pedagogiska arbetet.

När det gäller e-boksområdet konstaterar man att bibliotekens möjligheter att låna ut e-böcker är en är en viktig och omdebatterad fråga. Här föreslår man att folkbiblioteken i samarbete med SKL går samman och bildar en resurstark part i förhandlingarna med förlagen. Vidare att Kungliga biblioteket får i uppdrag att tillhandahålla e-litteratur via LIBRIS.

Överhuvudtaget är läsfrämjande insatser en viktig punkt i Litteraturutredningens betänkande. Litteratur och läsfrämjande ska ingå i de kulturplaner som tas fram inom ramen för kultursamverkansmodellen och statliga medel till landstingen ska anslås till detta. Ett annat förslag är att 30 miljoner avsätts specifikt till folkbildningens läsfrämjande verksamhet.

Bakgrunden till förslaget om ett Läslyft är den oroväckande utvecklingen när det framför allt gäller de ungas läsförförmåga men även det faktum att det finns stora skillnader mellan olika grupper.

För att garantera effekterna av ett Läslyft föreslås regeringen tillsätta en parlamentarisk beredning som kan följa arbetet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min