Inget bibliotekslyft men ett läslyft

27 sep 2012 • < 1 min

När Litteraturutredningen idag lägger fram sitt betänkande ”Läsandets kultur” föreslår man ”Ett läslyft för Sverige” som ska syfta till att...

När Litteraturutredningen idag lägger fram sitt betänkande ”Läsandets kultur” föreslår man ”Ett läslyft för Sverige” som ska syfta till att alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, år 2018 ska ha god läsförmåga och tillgång till litteratur. En rad insatser föreslås för att nå målen, bland annat bemannade skolbibliotek.

Biblioteken spelar en aktiv roll i det läslyft som Litteraturutredningen föreslår:

Folkbiblioteken spelar en viktig roll i den läsombudsverksamhet för förskolan som föreslås där Skolverket får i uppdrag att initiera en försöksverksamhet just i samarbete med folkbiblioteken.

Bemannade skolbibliotek står högt på Litteraturutredningens agenda. Här föreslår man att det införs bestämmelser som anger att huvudmännen ska sträva efter att skolbiblioteken är bemannade med bibliotekarier som ett stöd i det läsfrämjande och pedagogiska arbetet.

När det gäller e-boksområdet konstaterar man att bibliotekens möjligheter att låna ut e-böcker är en är en viktig och omdebatterad fråga. Här föreslår man att folkbiblioteken i samarbete med SKL går samman och bildar en resurstark part i förhandlingarna med förlagen. Vidare att Kungliga biblioteket får i uppdrag att tillhandahålla e-litteratur via LIBRIS.

Överhuvudtaget är läsfrämjande insatser en viktig punkt i Litteraturutredningens betänkande. Litteratur och läsfrämjande ska ingå i de kulturplaner som tas fram inom ramen för kultursamverkansmodellen och statliga medel till landstingen ska anslås till detta. Ett annat förslag är att 30 miljoner avsätts specifikt till folkbildningens läsfrämjande verksamhet.

Bakgrunden till förslaget om ett Läslyft är den oroväckande utvecklingen när det framför allt gäller de ungas läsförförmåga men även det faktum att det finns stora skillnader mellan olika grupper.

För att garantera effekterna av ett Läslyft föreslås regeringen tillsätta en parlamentarisk beredning som kan följa arbetet.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min