Öppet brev till kulturministern: "Vi är djupt bekymrade"

20 nov 2023 • 2 min

En anmälningsplikt går emot bibliotekslagen och skulle vara oförenligt med uppdraget att verka för barnens bästa, skriver fyra bibliotekschefer i Östergötland i ett öppet brev till kulturminister Parisa Liljestrand.

Enligt Bibliotekslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Bibliotekslagen säger också att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Enligt våra erfarenheter som folkbibliotekschefer i Östergötland går förslaget om en anmälningsplikt emot bibliotekslagen, internationella manifest och yrkesetiska riktlinjer. Rätten till bibliotek för alla återfinns i flera av de internationella manifest om biblioteksverksamhet som antagits av IFLA och Unesco, däribland Glasgowdeklarationen och det nyligen uppdaterade folkbiblioteksmanifestet. IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister innehåller skrivningar som tydligt står i strid med förslaget om anmälningsplikt.

I våra respektive kommuner finns biblioteksplaner med en tydlig koppling till bibliotekslagen. Här finns skrivningar om det demokratiska uppdraget och ett bibliotek öppet för alla.

En anmälningsplikt skulle också vara oförenlig med att verka för barnets bästa, utifrån Barnkonventionen, eller för mänskliga rättigheter utifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Vi är djupt bekymrade över den påverkan förslaget om anmälningsplikt skulle få, inte bara för folkbibliotekens verksamhet, men för det demokratiska Sverige som helhet.

En stor del av bibliotekariens uppdrag går ut på att arbeta uppsökande och relationsskapande. Genom läsfrämjande arbete, öppna diskussioner, föreläsningar, lovaktiviteter, språkcaféer, läxläsningshjälp, teknikhandledning och författarbesök – för att ge några exempel – öppnar biblioteken nya världar och ger människor möjligheten att ta makt över sina liv. Bibliotek bygger demokrati helt enkelt! Demokrati måste bygga på gemenskap, tilltro, fri åsiktsbildning och kunskapsinhämtning.

Den svenska demokratin bygger på att politiker tar beslut och tjänstepersoner utför. Men i rollen som tjänsteperson ingår inte bara att utföra, det ingår även att säga ifrån när föreslagna beslut går emot de etiska principer som vår demokrati vilar på.

Vi är djupt bekymrade över den påverkan förslaget om anmälningsplikt skulle få, inte bara för folkbibliotekens verksamhet, men för det demokratiska Sverige som helhet. Vi uppmanar därför dig Parisa Liljestrand, som statsråd med ansvar för folkbibliotek – att verka för att den regering du är en del av inte går vidare med förslaget om anmälningsplikt.

Anya Feltreuter, bibliotekschef Mjölby kommun
Johanna Hagelin, bibliotekschef Motala kommun
Marie Eriksson, bibliotekarie Söderköpings kommun
Gun Töllefsen, kultur- och bibliotekschef, Valdemarsviks kommun

5 kommentarer

  1. Två andra och rimligen större hot mot demokratin: 1.) Förekomsten av ett utbrett parallellsamhälle på grund av att tiotusentals människor vistas olagligt i landet. 2.) De som stolt proklamerar att de inte kommer att följa demokratiskt stiftade lagar ifall de inte överensstämmer med de egna övertygelserna.

  2. Bra skrivet. Fullständigt otänkbart att vi i bibliotekssektorn skulle agera angivare.

  3. Regionfullmäktige på Gotland har beslutat att lagen inte skall följas även om den införs.

  4. Tack för er reaktion. Självklart måste alla förslag om angiveri motarbetas. Angiveri är emot kärnan i en demokrati och djupt inhumant.

Senaste nytt

Nyheter

Finska tips om nationellt e-bibliotek

Omvärldsbevakning, AI och tips att ta med sig för den som vill skapa nationellt e-bibliotek var några frågor som lyftes på Biblioteteksdagarnas första dag på Sara kulturhus i Skellefteå.

22 maj 2024 • 8 min

Nyheter

Vill göra sjukhusbiblioteken synligare

Sjukhusens bibliotek berörs när de ekonomiskt krisande regionerna ska spara pengar. Det kan försämra vårdkvaliteten, hävdar Anna Videfrost, ordförande i Föreningen Sveriges sjukhusbibliotekschefer, SSBC.

21 maj 2024 • 3 min

Nyheter

Så ska bokens värde säkras

Politiken bryr sig inte om litteraturen. Det anser Sveriges författarförbund som samlar representanter från litteraturområdet för att stärka branschens intressen.

15 maj 2024 • 2 min