"Viktigt: Besvara enkäten!!!"

13 dec 2012 • 2 min

Regionbiblioteket Halland har tillsammans med Kultur i Väst och Regionbiblioteket Stockholm sökt och fått medel från Kulturrådet för att ta...

Regionbiblioteket Halland har tillsammans med Kultur i Väst och Regionbiblioteket Stockholm sökt och fått medel från Kulturrådet för att ta projektet ”Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek” ett steg vidare. En enkät kommer att skickas ut till alla kommunbibliotek och det är viktigt att besvara den.Fortsättningen av projektet går under rubriken ”Fördjupad syn på skönlitteratur på svenska bibliotek” och har beviljats medel om 275 000 kronor av Kulturrådet – pengar ur potten Regionala utveckling inom ramen för Kultursamverkansmodellen. Projektägare är Regionbibliotek Halland som driver det tillsammans Kultur i Väst och Regionbiblioteket Stockholm. I styrgruppen återfinns Maria Ehrenberg, Regionbibliotek Halland, Gunnar Südow, Kultur i Väst sam Lotta Aleman från Regionbibliotek Stockholm.

Liksom i förstudien ”Synen på skönlitteratur…” (se även BBL nr 5/2012) kommer fortsättningen eller fördjupningen handla om bibliotekariers syn på och tankar om skönlitteratur och hur man arbetar med densamma. I projektets första fas vände man sig till tio kommuner där bibliotekschefer, inköps- och programansvariga intervjuades om folkbibliotekens syn på skönlitteratur. Därtill kompletterade man med en enkät till bibliotekspersonal om vad och hur de själva läser.

Nu vill man gå ett steg längre med en undersökning där man når alla kommunbibliotek vid sidan av ytterligare åtta djupintervjuer som också ska genomföras. Via regionbiblioteken kommer samtliga kommunbibliotek att under januari nästa år nås av en enkät. Från projektets styrgrupp uppmanar man alla att så nogsamt som möjligt besvara enkätens frågor. Enkätsvaren kommer att utgöra ett forskningsunderlag ”av strategisk och nationell betydelse” och analyseras av Magnus Persson, professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning på fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola.

Kulturrådet har gjort bedömningen att projektet kan bidra till att öka tillgängligheten till skönlitteratur i hela landet, samt stärka bibliotekens arbete med att bl a öka vuxnas läskompetens. I förlängningen eller som ett tredje steg är att genomföra nationella utbildningsinsatser liknande MUSA (Metodutveckling i Skönlitterärt Arbete) en fortbildningskurs som anordnades i tre omgångar under åren 2005-2008.

Under våren 2013 kommer förstudien Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek att presenteras i en skrift.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

KB: Kostnaderna en tickande bomb

Kungliga biblioteket känner av höjd hyra och inflation. Men framåt hänger de verkligt dramatiska kostnadsökningarna ihop med den digitala lagringen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

13 sep 2023 • 2 min