Hård kritik mot Svegfors utredning – ”statliga bidrag till biblioteken kan utebli”

28 mar 2024 • 2 min

Svensk biblioteksförening avstyrker hela förslaget, KB riktar kritik mot stora delar och Föreningen för regional biblioteksverksamhet ställer sig frågande till flera punkter. Mats Svegfors förslag om ny modell för kultursamverkan möts av hård kritik.

Det saknas konsekvensanalyser och det är svårt att se vad förslagen skulle innebära för biblioteksverksamheten. Det är i skarpa ordalag som Svensk biblioteksförening avstyrker hela förslaget på ny kultursamverkansmodell. För att den ska kunna genomföras krävs fortsatt utredning, anser föreningen.

Det handlar alltså om förslaget om ny kultursamverkansmodell, en utredning som leddes av Mats Svegfors och som lämnades till kulturministern i höstas. Förslaget går bland annat ut på att låta kommunerna fördela mer pengar till kultur för att kulturen ska nå ut bättre och bli tillgänglig för fler. Och när remisstiden nu har gått ut står det klart att det möter omfattande kritik.

Med hänvisning till att utredningen är för generell och förslagen av ”en övergripande karaktär”, avstyrker Svensk biblioteksförening hela förslaget.

Även Kungliga biblioteket riktar kritik mot förslaget, även om nationalbiblioteket också anser att ambitionen att minska administration och detaljstyrning är positiv.

Men även KB saknar genomförande- och konsekvensanalys liksom en definition, diskussion och problematisering av begreppet samverkan och konstaterar att flera av utredningens ambitioner kan utvecklas inom dagens kultursamverkansmodell.

Dessutom avstyrker KB förslaget att ersätta kulturplanerna med samverkansbeskrivningar, något som KB befarar kan leda till minskad insyn. Svensk biblioteksförening framför att samverkansplaner kan öka samarbetet, men befarar att det kan öka administrationen, särskilt i mindre kommuner.

Utredningen föreslår också att statliga bidrag till kultur som ligger utanför modellen ska samlas i så kallade kulturpåsar. Här varnar bibliotekssektorn för de konsekvenser som det skulle få för biblioteken.

Föreningen för regional biblioteksverksamhet (FRB) skriver i sitt remissvar att riktade statliga stöd har varit mycket viktiga för lokala bibliotek, ”som tveklöst är kommunernas största kulturverksamhet”.

Även KB avstyrker förslaget om kulturpåsar och Svensk biblioteksförening ser en risk att statliga tillskott till folkbiblioteken skulle minska eller helt utebli om förslaget blir verklighet. Folkbiblioteken är i stort behov av stärkt finansiering, slår föreningen fast. ”Utan riktade medel är det enkelt för kommuner att prioritera annan verksamhet.”

Både Svensk biblioteksförening och FRB ifrågasätter också utredningens indelning av konst- och kulturområden där biblioteken föreslås ingå i samma område som arkiv och museer, men inte i området för litteratur och läsfrämjande. FRB konstaterar att det står i bibliotekslagen att folkbiblioteken ska arbeta med läsfrämjande samt att biblioteken skiljer sig markant från arkiv och museer. Svensk biblioteksförening anser att biblioteken bör ingå i samma område som litteratur och läsfrämjande.

Även Kulturrådet avstyrker hela förslaget och flera andra remissinstanser är kritiska, skriver Dagens Nyheter.

0 kommentarer

Senaste nytt

Skolbibliotek

Ny lag om skolbibliotek på väg

Elever ska som regel ha tillgång till ett skolbibliotek på sin skola. Och det ska vara bemannat av utbildade bibliotekarier. Det skriver regeringen i det lagförslag som nu skickas till Lagrådet.

17 jun 2024 • 2 min

Nyheter

En hel dag om bibliotek i Almedalen

Under rubriken Biblioteksarenan ägnas en hel dag av Almedalsveckan till samtal om bibliotek. Bland panellisterna finns Kajsa Ravin, Göran Arrius, Brit Stakston och Silvia Ernhagen.

17 jun 2024 • < 1 min

Reportage

Bytte socialtjänsten mot biblioteket

Efter 15 år i socialtjänsten började Gabriella Andersson för tre år sedan att utbilda sig till bibliotekarie. Nu tar hon examen. ”Jag har fått en djupare förståelse för bredden i det här yrket.”

14 jun 2024 • 2 min

Reportage

Ett kulturarv med växande hål

Medieutvecklingen är blixtsnabb, lagarna föråldrade, Kungliga biblioteket ligger efter – och frågor om framtiden möts med politisk tystnad. Samtidigt försöker 13 personer bevara fler minnen av 2020-talet.

7 jun 2024 • 9 min