KB:s nya medarbetarenkät

19 jun 2012 • 3 min

Man känner engagemang, upplever att man visar varandra uppskattning och respekt och är i de flesta fall nöjd med ledarskapet...

Foto: Biblioteksbladet

Man känner engagemang, upplever att man visar varandra uppskattning och respekt och är i de flesta fall nöjd med ledarskapet hos närmaste chef. Däremot är förtroendet för den högsta ledningen fortsattlågt och det förekommer alltjämt mobbing och trakasserier. Det framkommer i den medarbetarenkät som KB lät genomföra i maj/april i år.

För två år sedan, 2010, genomförde Kungliga biblioteket en medarbetarenkät som visade att endast 24 procent av medarbetarna ställde sig positiva till KB:s högsta ledning och att endast 13 procent upplevde beslutsstrukturen som transparent samt att KB genomsyrades av sina egna värdeord: trygg, generös, handlingskraftig och ledande. Bättre betyg fick KB:s enhets- och mellanchefer: 75 procent av medarbetarna säger sig ha förtroende för sin närmaste chef. Enkätens svarsfrekvens var 88 procent.

I april/maj i år genomfördes en ny medarbetarenkät – som KB låtit BBL ta del av – i vilken 90 procent av de anställda deltog. I vissa fall går det inte att jämföra enkäten från 2010 och den från i år eftersom vissa frågor har omarbetats på ett sätt som gör att de blir mer jämförbara med andra myndigheter i ungefär samma storlek som KB.

Generellt sett får KB goda omdömen när det gäller sådant som huruvida man känner engagemang för sitt arbete, tycker att det är kul att gå till jobbet och om man är stolt över att arbeta inom en myndighet som KB. Höga omdömen får också arbetet på de lokala enheterna. Man trivs med både arbetsklimatet och samarbetet med kollegor, känner delaktighet, upplever myndigheten som jämställd och man har förtroende för närmaste chef.

Sämre ställt är det med förtroendet för högsta ledningen och med framtidstron. 40 procent av de anställda anser inte att KB:s ledningsgrupp inger förtroende, 45 procent att man inte är öppen i sin kommunikation och 49 procent, dvs nästan hälften av medarbetarna, tycker inte att ledningen kommunicerar mål och strategier på ett tydligt sätt. Förståelsen för KB:s kärnvärden (trygg, generös, handlingskraftig och ledande) var inte särskilt hög 2010 och så är fortsatt fallet två år senare.

52 procent uppgav att de upplevde framtiden för KB som ljus 2010. 2012 har motsvarande siffra sjunkit till 40 procent. Introduktionen för nyanställda till KB:s verksamhet får även det låga värden. 2010 svarade 24 procent negativt på frågan, i årets enkät anser 36 procent att man inte fick någon bra introduktion.

Problematiskt är det som framkommer angående mobbing och trakasserier. I en kommentar till enkäten 2010 menade ST:s fackliga representant att mobbing och trakasserier förekom i högre grad än ”normalt” på KB. Då uppgav 11 procent att man kände till fall där en kollega (under de senaste tolv månaderna) utsatts för mobbning/trakasserier eller kränkande särbehandling, motsvarande siffra i årets enkät är 10 procent.

I 2012 års enkät anger 5 procent eller 15 personer att de utsatts för trakasserier etc av en kollega under de senaste tolv månaderna och 4 procent eller 12 personer att de utsatts av chef. 2010 var det 22 personer som angav att de utsatts men i den enkäten separerade man inte begreppen kollega och chef.

37 procent av de som utsatts, alltså mindre än hälften, anser att de fått det stöd eller den hjälp man behöver.

Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg ser allvarligt framför allt på två saker i  medarbetarenkäten: det låga förtroendet för ledningen och att det förekommer mobbning och trakasserier.

– Mobbning och trakasserier – det är det värsta. Jag accepterar inte det för det kan man aldrig göra och det får man aldrig göra. Framför allt alla chefer men även kollegor, har en stor skyldighet att agera och handla så fort man ser eller hör något som man uppfattas som mobbning, säger hon.

Gunilla Herdenberg menar att det sedan den förra medarbetarenkäten ändå har genomförts en rad åtgärder. Det finns t ex en tydlig policy för hur man ska agera om man misstänker eller upptäcker mobbning, till vem man ska vända sig etc.

– Det finns ganska mycket att förhålla sig till när det gäller den biten så jag tycker inte att vi behöver känna att vi inte har gjort någonting alls. Men helt klart är att det inte har hjälpt, vi ligger i den senaste enkäten kvar på ett alldeles för högt värde och det vilar också ett stort ansvar ute i verksamheterna för att komma till rätta med detta.

Gunilla Herdenberg vill också arbeta hårt för att ändra på att medarbetarna känner lågt förtroende för den högsta ledningen. Bland annat kommer ledningsgruppen att förändras.

– För en tid sedan adjungerade jag till exempel in kommunikationschefen Urban Rybrink till ledningsgruppen för att förbättra kommunikationen ut. Ambitionen är att vi ska försöka jobba på ett mera öppet och tydligt sätt. Det här är en utmaning och jag eller snarare vi för det här är ingenting som ändrar på själv, kommer att jobba mycket med detta.

En längre intervju med Gunilla Herdenberg angående den senaste medarbetarenkäten på KB  kommer att publiceras i BBL nr 6/7 som utkommer efter sommaren.

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Ny uppgörelse i Sölvesborg

Sölvesborgs kommunledning har slutit ännu en uppgörelse med chefen för biblioteket. Denna gång är det Anders Nylander som avslutar sin anställning.

26 jan 2023 • 2 min

Internationellt

Avhopp från Gates-finansierad Ifla-stiftelse

Beslut om framtid och ledning har fått tidigare Ifla-ordföranden Christine Mackenzie att lämna styrelsen för stiftelsen SIGL. Samtidigt pågår samtal med SIGL:s generalsekreterare Gerald Leitner, som sparkats från samma position inom Ifla, om en ny roll som rådgivare.

26 jan 2023 • 2 min

Nyheter

Populärt låna elmätare i söder

Elmätare har funnits i många år på flera av landets folkbibliotek, men det är först under senaste året som låntagarna har fått upp ögonen för dem. Åtminstone i södra delarna av landet.

24 jan 2023 • 3 min

Nyheter

Tror på effekt av tillträdesförbudet

I sin bok Stök på bibliotek konstaterar Gunnar Rensfeldt att varken stöket eller varianter av tillträdesförbud är något nytt. Han tror att lagen om tillträdesförbud kommer att göra skillnad.

19 jan 2023 • 4 min

Politik

Debatt om anmälningsplikt, armlängds avstånd och hat och hot

Bibliotek ska vara tillgängliga för alla – men skuggsamhället måste bekämpas, skriver kulturminister Parisa Liljestrand i sitt svar på Lawen Redars två interpellationer som nu debatteras i riksdagen. ”Vilka undantag som ska finnas från anmälningsplikten behöver utredas närmare.”

17 jan 2023 • < 1 min