Nio bibliotekschefer om barnkonventionen: "Så gör vi"

14 jan 2020 • 4 min

Hur märks det att barnkonventionen blir lag? Och hur förbereder sig biblioteken runt om i landet? Läs hur bibliotekschefer tar sig an barnkonventionen.

Susanne Hägglund, Härnösand.

Susanne Hägglund, bibliotekschef, Härnösand:

– Alla ska ha ”barnglas­ögonen”. Vi kommer att bli mer medvetna och förhoppningsvis skruva på ­perspektivet på all verksamhet. Redan nu jobbar vi med rummet: möblerar om, gör nytt och anpassar. Vi har ­börjat med att läsa Löpa linan ut. Vi ska jobba tillsammans med Karin Zetterberg som är engagerad av Regionbiblioteket Västernorrland för att jobba med detta tillsammans med kommunbiblioteken i länet.

Lena Lundberg Vesterlund, Luleå.

Lena Lundberg Vesterlund, chef ­bibliotek och konst, Luleå:

– Konventionen synliggörs i den biblioteksplan som revideras och är viktig i den nya läsfrämjande­planen. Konventionen kommer att finnas som grund vid beslut, förändringar i fysisk miljö, planering av aktiviteter och inköp av medier. Cheferna har påbörjat implementeringen utifrån Löpa linan ut. Arbetet fortsätter under 2020 och ska leda till en handlingsplan för implementeringen. Rädda barnen har hållit en grundläggande information och personalen kommer även att genomgå en obligatorisk webbutbildning.

Stefan Jacobson, Åmål.

Stefan Jacobson, kulturchef, Åmål:

– Genom läsbussen ”Läster” och fokus på läsglädje och läsupplevelser, har vi tagit oss ut i landskapet och bidragit till att ge barnen likvärdiga möjligheter till kulturupplevelser. I vår nya biblioteksplan utgör barnkonventionen ett av styrdokumenten och plattformarna för verksamheten.

Catharina Isberg, Helsingborg. Foto: Stina Loman

Catharina Isberg, bibliotekschef, Helsingborg:

– Ledningsgruppen har läst Löpa linan ut och vi har haft en medarbetardag och tittat på hur vi kan stärka arbetet. Inför den lyfte vi initiativ som redan tagits, som att vi fört resurser från vuxna till barn, jobbat med 60/40 (60 procent av områdesbibliotekens yta ska användas för barnverksamhet) samt säkrat att alla avdelningar arbetar med barnverksamhet utifrån sina uppdrag. Varje år har vi ett tema och 2020 blir temat barnkonventionen.

Olof Berge-Kleber, Borås.

Olof Berge-Kleber, bibliotekschef, Borås:

– En barnkulturfestival är planerad till nästa höst – men det är hur vi arbetar fram innehållet tillsammans med barnen som är målet. Det är ett sätt att träna på att ­använda barns perspektiv för ökad delaktighet. Ledningsgruppen har gått en kurs som Kultur i Väst och SKL erbjuder, och alla biblioteksmedarbetare ska gå samma utbildning. Vi kommer även att arbeta utifrån modellen som beskrivs i Löpa linan ut.

Sonja Viklund, Mora.

Sonja Viklund, enhetschef, Mora kulturhus och bibliotek:

– Ingen omedelbar skillnad. På grund av GDPR har vi rekommenderats att inte låta barn skaffa lånekort utan målsmans medgivande och det finns en farhåga att det krockar med konventionen. Vi har inte arbetat med en taxonomi för att tillämpa konventionen när vi reviderar vår biblioteksplan, utan har i stället valt att arbeta med hållbarhet i olika aspekter.

Jörgen Lundberg, Borlänge.

Jörgen Lundberg, vikarierande bibliotekschef, Borlänge:

– Två medarbetare har deltagit i ett seminarium utifrån Löpa linan ut och personalen ska få testa sina nuvarande kunskaper om konventionen i form av SKL:s quiz om barnets rättigheter. Därefter följer en ­genomgång av barnkonventionen. Skrift om ­konventionen är ­beställd och all personal får ett eget ­exemplar. ­Personalen tar sedan på ”barnglasögonen” och försöker inta barns perspektiv för att upptäcka hinder och möjligheter på biblioteket.

Ingegerd Frankki, Umeå.

Ingegerd Frankki, bibliotekschef, Umeå:

– Personal på olika ­beslutsnivåer har deltagit i den utbildningsdag som anordnats av biblioteksföreningens expertnätverk för barn- och ungdomsbiblioteks­chefer. Utbildningsinsatser på ledningsnivå är planerade för att vi på ett strategiskt sätt ska ta oss an frågan och hitta former för att implementera lagens intentioner i våra styrdokument och i verksamheten i övrigt.

Maj Eriksson, Östersund.

Maj Eriksson, bibliotekschef, Östersund:

– Det som är viktigt med att konventionen blir lag är att vi har en dialog med barn och unga så att de kan påverka bibliotekens verksamhet. Några i personalen har redan gått en utbildning om konventionen och efter årsskiftet kommer all personal att få en utbildning.

 

0 kommentarer

Senaste nytt

Nyheter

Skarpt och smart eller ett övertramp?

"Sista veckan innan löning! Vi har fyllt på skåpet i entréhallen med utgallrade böcker", skrev Högsbo bibliotek på Instagram intill en bild av böcker av Lena Andersson som sorterats ut. En oskyldig kommentar till författarens uppmärksammade artikel om hungrande barn? Eller ett oförsvarligt agerande av ett folkbibliotek?

25 maj 2023 • 4 min

Nyheter

Många biblioteksanställda kritiska till anmälningsplikt

En stor del av de som är anställda på bibliotek är mycket kritiska till Tidöförslaget om att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa. Fackförbundet Dik har frågat sina medlemmar och bara en liten del av de svarande tycker att förslaget är bra.

24 maj 2023 • < 1 min

Nyheter

Tryckfrihetsförordningen blir världsminne

Unesco har utsett tryckfrihetsförordningen till världsminne. Den var den första i världen att reglera rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Det unika källmaterialet finns bevarat på Kungliga biblioteket och på Riksarkivet.

22 maj 2023 • 2 min

Krönika

Förskönande bild av bibliotek i totalförsvaret

Diskussionen om bibliotekens roll i totalförsvaret tenderar att bli förskönande. Det är viktigt att stå tryggt med fötterna i sin egen verklighet. Hur andra valt att organisera sig är inget facit, skriver Helene Öberg, ordförande i Svensk biblioteksförening.

22 maj 2023 • 2 min