Studie: Mer miljöutbildning behövs på biblioteken

5 okt 2022 • 2 min

Folkbiblioteken saknar riktlinjer, ansvarsfördelning och resurser för att kunna arbeta med miljöutbildning, enligt ett examensarbete vid Umeå universitet. ”Det är en akut och viktig demokratifråga”, säger en av författarna.

I sitt examensarbete vid Umeå universitet studerar Anna-Carolina Brandels och Nils Forsström hur folkbibliotek och bibliotekarier arbetar med miljö och klimat.

– Vi undersökte vilka förutsättningar som finns för miljöutbildning och hur arbetet kan främja så kallad environmental literacy för besökarna, säger Nils Forsström.

Environmental literacy är ett begrepp inom miljöforskning som beskriver kunskaper och värderingsfärdigheter på olika nivåer som en individ behöver för att kunna omsätta kunskap i handling och agera miljö- och klimatvänligt.

Mycket av den svenska biblioteksdebatten har tidigare handlat om social och ekonomisk hållbarhet, men desto mindre om bibliotekens roll i just miljö- och klimatfrågor. Information och kunskap om ekologisk hållbarhet nämns endast undantagsvis i svenska biblioteksplaner.

För de svenska folkbiblioteken är detta arbete viktigt, menar författarna. Även om det kanske inte är uppenbart att biblioteksväsendet går att koppla till Agenda 2030 (som antogs 2015 av FN:s medlemsländer för att bland annat lösa klimatkrisen) och klimatförändringarna, kan biblioteksväsendets arbete ha stor betydelse för flera av delmålen i Agenda 2030, och kanske mest för det fjärde delmålet: att främja en god utbildning för alla.

Sedan förra året har exempelvis den internationella biblioteksfederationen Ifla påbörjat ett arbete med att sätta miljöutbildning på biblioteksagendan.

Men i Sverige går arbetet trögt, enligt Anna-Carolina Brandels och Nils Forsström.

I intervjuer med fem bibliotekarier på tre av Sveriges folkbibliotek visade det sig att det fanns utmaningar och svårigheter i arbetet med miljöutbildning.

– Det verkar till stor del handla om avsaknad av tydliga riktlinjer och ansvarsfördelning, brist på resurser och möjligen en tvetydighet gällande bibliotekens position som politiskt neutrala i förhållande till den laddade miljö- och klimatfrågan, säger Nils Forsström.

Samtliga bibliotekarier upplevde att det inte fanns någon samordnande instans och att mycket av arbetet föll på enskilda bibliotekariers intresse och engagemang.

– Vi uppfattade det som att det fanns mycket god vilja till att jobba med de här frågorna hos bibliotekarierna, men lite resurser. Vissa hade sökt sig till olika internationella samarbeten för att få kunskapsutbyte. Finland och Danmark lyftes fram som länder som kommit längre i arbetet, säger Anna-Carolina Brandels.

Författarna, som själva upplevt bristande information och kunskap om bibliotekens miljöarbete på sin utbildning, anser att det behövs kunskapshöjning i ämnet. De efterfrågar också ett tydliggörande kring om, och hur, biblioteken ska jobba med miljö- och klimatfrågor, och i så fall med vilka resurser.

– Ansvaret för miljöutbildning behöver förankras i biblioteksuppdraget och integreras i arbetet eftersom det är en del av bibliotekens demokratifrämjande och folkbildande uppdrag. Dessutom är det en akut och viktig fråga som måste lyftas, säger Anna-Carolina Brandels.

Studien visade på olika förutsättningar för de berörda bibliotekens arbete med miljöutbildning, något som i slutändan kan skapa ojämlik tillgång till miljöutbildning för användarna. Flera bibliotekarier efterfrågade även nationell samordning och gemensamma informationsresurser.

– En bibliotekarie hade exempelvis startat en egen ideell Facebookgrupp för att hitta samarbeten och stöd kring de här frågorna. På ett annat bibliotek fanns samarbete med kommunens miljöstrateg. Det här gör att det ser väldigt olika ut på landets bibliotek. Hade det funnits en samordning genom exempelvis Kungliga biblioteket, så hade det också blivit mer jämbördigt för alla, säger Anna-Carolina Brandels.

Studien ger exempel på olika typer av miljöutbildande verksamheter som redan idag förekommer vid landets folkbibliotek. Författarnas förhoppning är att det ska forskas mer på ämnet och att bibliotekssverige på allvar ska lyfta frågan om vilken roll biblioteken och bibliotekarieprofessionen kan ha i arbetet med miljöutbildning, samt hur detta arbete skulle kunna se ut.

0 kommentarer

Senaste nytt

English

ESSAY: Librarians have responsibilities in these times

Global tensions with war, economic instability, climate threats – in addition to internal challenges. But a historical review shows that even in past crises IFLA has managed to maintain free research and truth, as well as access to information and freedom of expression, writes former IFLA president Alex Byrne.

28 nov 2022 • 7 min

English

Fear. Illness. Silence.

REPORTAGE What is happening within IFLA? In search of answers, journalist Lisa Bjurwald travelled to The Hague, where IFLA’s headquarters are located. She found a culture of silence and an organisation that lacks confidence in its leaders.

28 nov 2022 • 13 min

English

Closed doors damage trust

SURVEY Limited transparency and poor communication. Biblioteksbladet’s survey shows that the turbulence is raising questions among IFLA members in Sweden.

28 nov 2022 • 5 min

English

Out of Step with the Times

There was also testimony of an outdated leadership style in his previous place of work. Nevertheless, Gerald Leitner was given the task of modernising the global library sector.

27 nov 2022 • 3 min

English

The Whistleblower

Suzanne Reid was an employee representative at IFLA headquarters. She has since changed careers and recovered from the experience. IFLA she feels, however, is beyond rescue.

27 nov 2022 • 6 min

Krönika

Tack för mig!

Det är beklagligt att det fort­farande saknas en stark strategi för bibliotekssektorn. Målen borde vara individens demokratiska delaktighet och sam­hällets kunskaps­utveckling, skriver Svensk biblioteksförenings avgående generalsekreterare Karin Linder i sin avskedskrönika.

25 nov 2022 • 2 min

English

IFLA needs to change

CHRONICLE Karin Linder, secretary general, Swedish Library Association: Why is the Swedish Library Association fighting with IFLA? The answers are rooted in the principles of democracy and responsibility.

25 nov 2022 • 2 min

Reportage

Rädsla. Sjukdom. Tystnad.

Vad händer inom Ifla? Journalisten Lisa Bjurwald åkte till Haag där biblioteks­­federationens huvudkontor ligger. Hon fann en kompakt tystnadskultur och en skräckslagen organisation utan förtroende för sin ledning.

24 nov 2022 • 13 min